Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

17. november 2023.

Om studiet

Den erfaringsbaserte mastergraden er retta mot lærarar som har 60 studiepoeng i engelsk, og som ønskjer å oppnå lektorkompetanse. Utdanninga er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori og forsking. Fordjupingsfaget blir sett i ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Studiet gir kompetanse for å kunne tilpasse opplæringa i engelsk til ei mangfaldig elevgruppe. Undervisninga er lagt til høgskulen ein til to dagar i veka, på dei oppsette vekedagane som tabellen viser: Erfaringsbasert master i undervisning og læring, deltid Haust Vår 3.studieår Måndag/tysdag Masteroppgåve 15 stp. Måndag/tysdag Masteroppgåve 15 stp. 2.studieår Måndag/tysdag Vitskapsteori og forskingsmetode 15 stp. Måndag/tysdag Engelsk 3C 15 stp. 1.studieår Torsdag/fredag Engelsk 3A 15 stp. Torsdag/fredag Engelsk 3B 15 stp.

Dei ulike fordjupingane består av 3 emne på 15 studiepoeng. Samla sett utgjer desse emna den faglege profilen til fordjupingsfaget. Profilen til dei enkelte faglege fordjupingane er skildra i introduksjonen til emneplanane. Emna er forskingsbaserte som betyr at studentane møter lærestoff med perspektiv på både metode og vitskapsteori gjennom heile studiet. I tillegg er vitskapsteori og metode eit eige emne på 15 studiepoeng. Emnet skal gi studentane innføring i vitskapsteori og metode som dannar grunnlag for å gjennomføre eit forskingsarbeid på masternivå. Masteroppgåva på 30 studiepoeng avsluttar studiet. Studentane skal planlegge og gjennomføre eit individuelt og sjølvstendig vitskapleg arbeid og dokumentere dette i ei masteroppgåve med krav om vitskapleg framstilling.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt til Høgskulen i Volda og er dialogbasert og forskingsbasert. Studentane skal arbeide i grupper, arbeide med ulike arbeidskrav, oppgåveskriving, litteraturstudium, feltarbeid/datainnsamling og rettleiing Det vil bli arrangert eit oppstartsseminar, midtvegsseminar og sluttseminar knytt til arbeid med masteroppgåva.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4535

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning, 60 studiepoeng i engelsk med snittkarakter C og minimum to års relevant yrkespraksis.

Utveksling

Det vert arrangert studietur til York (Det norske studiesenter i Storbritannia) for studentar med masterfordjupning i engelsk. Ordinær studentutveksling vil berre vere mogleg ved å vere fulltidsstudent i det aktuelle semesteret. Aktuelle institusjonar for utveksling er: Griffith University, Brisbane Australia, University of Waikato, Hamilton New Zealand, Det norske studiesenter i Storbritannia, University of York, Storbritannia og Linnéuniversitetet, Kalmar/Wäxjö Sverige.