Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

2. februar 2024.

Om studiet

Både i privat og offentleg sektor er det etterspurnad etter arbeidstakarar med gode språkkunnskapar, evne til kritisk tenking og til å konstruere og tolke avanserte tekstar. Fordjupingsstudiet i engelsk gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. Studiet kan godskrivast i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

Studentane skal opparbeide kompetanse i: eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet kritisk tolking og drøfting av språklege/litterære uttrykk kritisk tolking og drøfting av teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk skriving av sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert i ein kombinasjon av plenumsforelesing, seminar, arbeid i grupper og individuelt arbeid. Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester. Språklege emne om hausten og litterære om våren. Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4210 (heltid/deltid)

Anbefalt forhåndskunnskap

60 stp engelsk, årsstudium eller tilsvarande

Alle utdanninger innen