Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 18
Søknadskode (SO): 223630

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

9. februar 2024.

Om studiet

Design, kunst og handverk er eit praktisk-teoretisk studium der du lærer om visuell kommunikasjon, design, handverk og kunst. På timeplanen står mellom anna idéutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og verktøy knytt til skapande prosessar. Du vert ein del av eit engasjert og inspirerande fagmiljø som vil sette deg i stand til å realisere eigne idear og prosjekt, samt utøve og formidle kunst og kultur. Vi jobbar i nyoppussa og velutstyrte verkstader. Følg oss på Instagram og Facebook!

Undervisningsopplegg

Undervisningsformene vekslar mellom individuell oppgåveløysing med rettleiing, fellesundervisning og sjølvstudium. Arbeidsformene vil variere innanfor dei ulike emna, men i hovudsak er det individuelt skapande arbeid. Arbeidsbok vert brukt som metode i dei fleste emna for å gi eit tydelegare bilete av eiga utvikling. Metoden bygger på at studenten sjølv skriv ned sine refleksjonar og val, og formulerer nye mål innanfor det aktuelle fagfeltet.Teoriundervisninga vil i hovudsak vere fellesførelesingar. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 630

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen