Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

9. februar 2024.

Om studiet

Masterutdanninga er orientert mot, og relavant for, arbeid i ulike deler av barnevernsfeltet, og kvalifiserer til stillingar i kommunalt og statleg barnevern, der det frå 2031 er krav om masterutdanning til visse funksjonar/oppgåver. Studentane skal få inngåande kompetanse om barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar, medrekna tilhøve i samfunnet som har særleg betydning for velferd og kvardagsliv. Det er ein viktig del av studiet å gi studentane analytisk, kritisk, praktisk og juridisk kompetanse for å kunne arbeide med komplekse problemstillingar i møte med barn og unge og deira familiar.

Studentane skal gjennomføre fire veker (20 dagar) samanhengande praksis. Praksisen er ein del av emnet Innovasjon, fagutvikling og tverrfagleg arbeid. Studenten kan gjennomføre praksis på sin eigen arbeidsplass eller ved ein av praksisstadene Høgskulen i Volda har samarbeidsavtale med. Dei obligatoriske emna er: Perspektiv på barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar, 15 STP Barnevernsarbeid, 15 STP Innovasjon, fagutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid, 15 STP Forskingsmetode og vitskapsteori, 15 STP Masteroppgåve 30 STP Arbeidet med masteroppgåva er sentralt i studiet. Å skrive masteroppgåve føreset at studentane kan arbeide sjølvstendig med ei oppgåve over tid. Før arbeidet med masteroppgåva skal studenten og rettleiaren skrive under på ein rettleiingsavtale. Avtalen følgjer studenten. Valemne ved Høgskulen i Volda er: Juss i barnevernsfagleg arbeid -15 STP (vår 1. studieår) Tiltak mot rusproblem - 15 STP (vår 1. studieår eller vår 3. studieår) Rus som kulturelt og sosialt fenomen - 15 STP (haust 4. studieår) Meistring – og myndiggjering samhandlingsperspektivet - 15 STP (haust 4. studieår)

Undervisningsopplegg

Masterutdanninga er eit deltidsstudium som går over fire studieår. Det er tre samlingar kvart semester, og studentane tek normalt 15 studiepoeng i semesteret. Utdanninga er samlingsbasert og inneheld varierte undervisningsmåtar, der det vert veksla mellom tradisjonell førelesning, seminar og arbeid i grupper. I gruppearbeida skal studentane reflektere kritisk og drøfte praksisrelevante kasus og eigne erfaringar frå praksis i lys av ulike teoriar og tverrfaglege perspektiv. Samanhengen mellom teoretiske perspektiv og utøving av barnevernarbeid er sentralt. Det vert lagt opp til studentaktivitet både på og mellom samlingane. Samlingane er ved Høgskulen i Volda. Mellom samlingane vil samarbeidet mellom lærar og studentar skje på digitale plattformer. I tilknyting til masteroppgåva kan studentane delta i forskingsgrupper som arbeider med forskingsprosjektet relatert til barnevernfeltet.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak 2023. Søknadskode: 4543

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering. Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden Utdanninga har krav om politiattest.

Utveksling

Studentar kan etter søknad få godkjent relevante (15 stp) valemne gjennomført ved universitet eller høgskular i utlandet som Høgskulen i Volda (HVO) har samarbeidsavtale med. Etter søknad er det også mogleg å få godkjent emne frå andre utdanningsinstitusjonar. Studentar kan skrive masteroppgåve ved samarbeidsinstitusjon i utlandet, der tematikken gjer dette aktuelt. Ta kontakt med studiekoordinator for meir informasjon om utveksling.

Alle utdanninger innen