Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

21. mars 2024.

Om studiet

I studiet skal du få kunnskap og erfaring med barn sine aktivitetar i ulike naturmiljø til ulike årstider. Det er fokus på fysisk aktivitet, friluftsliv, naturkjennskap og korleis ein kan bruke uteområdet og nærområdet til barnehagen gjennom heile året. Utdanninga bygger på Rammeplan for barnehagen (2023). Du får praksis i barnehage og fleire turar ut i naturen med og utan overnatting, inklusiv kystkurs på Yksnøya med overnatting i telt. Studiet gir deg viktig og etterspurd kompetanse om mellom anna å gjere fagdidaktiske vurderingar knytt til planlegging og gjennomføring av frie og organiserte uteaktivitetar for barn.

Undervisningsopplegg

Det vert nytta arbeidsformer som førelesingar, feltarbeid, prosjekt- og gruppearbeid, samt eigne studiar. Undervisninga er organisert i bolkar. Store delar av undervisninga går føre seg ute, der ein tek i bruk nærmiljøet rundt høgskulen og område lenger unna. Studentane får praksis i barnehage og fleire turar ut i naturen med og utan overnatting, inklusiv kystkurs på Yksnøya med overnatting i telt. All undervisning er obligatorisk. Studentar som er borte frå undervisninga har sjølve ansvar for å orientere seg om det som gjekk føre seg i deira fråvær. Dersom det ikkje er råd for studentane å møte på ei av samlingane vil arbeidskrav/kompensatorisk arbeid knytt til desse verte gjennomført i Volda.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4271

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning (barnehagelærar, førskulelærar, pedagogisk leiar eller tilsvarande).

Alle utdanninger innen