Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
I studiet tilegner du deg kompetanse til å bistå personer med utviklingshemning og psykisk lidelse. Slike grupper er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet består av tre hovedtemaer:

  • Psykisk lidelse og utviklingshemning, kartlegging og utredning
  • Klinisk omsorg og terapeutisk virksomhet
  • Lovverket som regulerer og organiseringen av psykisk helseverntjenesten.

Hovedtemaene vil bli presentert og behandlet dels integrert og dels ved egne undervisningsopplegg på de enkelte samlingene og i forhold til de ulike arbeidskravene.

Målgruppen for dette studiet er yrkesutøvere som yter tjenester og/eller miljøterapeutiske tiltak til personer med utviklingshemning og lidelse i pleie- og omsorgstjenestene.

Undervisningen er organisert i 7 samlinger à 3 dager (onsdag, torsdag og fredag). Alle dager fra kl 09.00-15.00. Samlingene holdes i høgskolens lokaler på studiested Kjeller.

Samlingsdatoer 2017-2018

Info kommer.

Videreutdanningen i psykisk lidelse og funksjonshemming er et samarbeid mellom Høgskolen i Akershus og Oslo universitetssykehus, psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning og autisme.

Nasjonale og internasjonale studier viser at utviklingshemmede er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt. Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan medføre at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning. Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant utviklingshemmede.

Opptakskrav

Søkere må ha fullført treårig høgskoleutdanning innen helse-/sosialfag eller pedagogikk.

Tilbys ved:

  • Studiested Sandvika

Lignende utdanninger