Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir formell og praktisk kompetanse i praksislærerfunksjonen. Barnehager har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

15

Semester

2

Om studiet

Veiledning er en sentral læringsform i utdanning og yrke. Egenutvikling som veileder og refleksjoner knyttet til egne erfaringer med praksisveiledning med studenter står sentralt. I studiet vektlegges dessuten barnehagen som læringsarena for studenter og ansatte. 

Det er to hovedtema: 

Del 1: Innføring i veiledning

Grunnleggende begreper i veiledning, teorier og metoder i veiledningen, kommunikasjon og samspill, oppbygging og struktur i veiledningssamtaler, etikk, makt og kontroll.

Del 2: Praksisopplæring i barnehagelærerutdanning

Å være praksislærer, krav og oppgaver som ligger til funksjonen som praksislærer og dokumenter knyttet til praksisopplæringen. Utvikling av studenters profesjonskompetanse/profesjonsidentitet, veiledning og vurdering, didaktiske analyse som grunnlag for veiledning og barnehagen som læringsarena.

Målgruppe

Praksislærere i barnehagelærerutdanningen.

Organisering av studiet

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over to semestre. Oppstarten av studiet er intensiv for å sette i gang læringsprosessene. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og i grupper med oppgaver knyttet til egen erfaring som veileder. Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse. Det er krav om tilstedeværelse i all undervisning. For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave.

Studentene gjennomfører veiledningssamtaler fortrinnsvis med student(er) på eget arbeidssted som grunnlag for arbeidskrav.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Studiebelastning

Studiet har til sammen 9 samlinger over to semestre, noen på dagtid og noen på ettermiddagstid.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått barnehagelærerutdanning eller annen høyere utdanning som er godkjent for stillingen som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra barnehage etter fullført utdanning.

Barnehagelærere i barnehager som har samarbeidsavtale om praksisopplæring med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier blir prioritert ved opptak. Slike søkere får 10 tilleggspoeng. Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved BLU kan tas opp ved studiet, selv om kravet om tre års yrkeserfaring ikke er oppfylt.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha barnehagelærerutdanning fra utlandet kan også søke. Disse må i tillegg ha generell studiekompetanse.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet