Journalistikk - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
På masterstudiet i journalistikk kan du utvikle deg som journalist og skaffe deg den teoretiske tyngden du trenger i møte med en mediebransje i endring.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet gir praktisk og teoretisk kunnskap om journalistiske arbeidsmåter, og om forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Globalisering, etikk og journalistikkens betydning i samfunnet står sentralt. Studiet legger vekt på evnen til nytenkning, og utvikler studentenes kompetanse til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Masterstudiet i journalistikk er praktisk rettet, og har nær kontakt med mediebransjen. Studentene kan vente tett faglig oppfølging og veiledning gjennom hele studieløpet. Studiet har en internasjonal profil, med samarbeidspartnere i en rekke land.

Programmet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng og en masteroppgave (60 studiepoeng). Masteroppgaven kan skrives som et forskningsprosjekt eller som et praktisk journalistisk arbeid med en teoretisk del.

Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år, fordelt på fire semestre, men kan også tas som deltidsstudium over fire år, fordelt på åtte semestre. Både hel- og deltidsstudiet starter med det obligatoriske innføringsemnet Journalistikkforskning - teori og metode (20 stp). Emnet har ukentlig undervisning, fordelt utover 1. semester. De fleste valgemnene tilbys som intensive ukesamlinger. Mer informasjon om studiet finner du under overskriften ‘Studiets innhold og oppbygging’ og i programplanen.

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad, en cand.mag.-grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i journalistikk, fotojournalistikk eller mediefag på minimum 80 studiepoeng.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger