Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskulen for grøn utvikling Bryne

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Semester

2

Kostnader

24000

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dagens bruk-og-kast-samfunn har ført til enorme miljø- og klimaproblem. Dei store sosiale skilja som dette systemet medfører kjem i tillegg. Tida er overmoden for å utforske alternative økonomiske modellar.

I dette kurset vil ein læra å sjå verdipotensialet i sirkulær økonomi. Studentane blir utfordra på korleis ein kan skape verdiar basert på gjenbruk av og nyskaping rundt eksisterande ressursar. Faget har eit særleg fokus på regenerativt landbruk og andre fremtidsretta driftsformer. Samspel med naturen sine produktive krefter er eit sentralt mål.

Kurset er praktisk retta og held fokus på aktørar og potensiala for ny verdiskaping gjennom dei sirkulærøkonomiske verdikjedene.

Alle utdanninger innen