Fakta

Sted:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

Se studiestedets nettsider

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole

6. desember 2023.

Om studiet

Master i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap. Studiet består av 50 studiepoeng med obligatoriske kjerneemner innenfor de teologiske disiplinene bibelfag, misjonsvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi. I tillegg skal du ta 30 studiepoeng valgemner innenfor forskjellige teologiske disipliner. Som forberedelse til masteravhandlingen skal du ta 5 studiepoeng teologisk hermeneutikk, samt 5 studiepoeng med metodelære innenfor den disiplinen du skal skrive avhandlingen innenfor. Studiet munner ut i en masteravhandling på 30 eller 50 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Innholdet i de forskjellige emnene formidles og bearbeides gjennom forelesninger, veiledning, lesing av litteratur, seminararbeid, gruppediskusjoner og endelig ved et avsluttende studentarbeid med påfølgende vurdering. Undervisningen er forskningsbasert ved at de fleste lærere underviser innenfor de fagområdene hvor de har sin forskningskompetanse, ved at pensum bygger forskning innen det aktuelle fagfeltet og ved at studentene i sitt faglige arbeid i en rekke emner får gjøre forskningslignende læringsaktiviteter, ikke minst gjennom lesing av kildetekster.

Studiet er ment tilrettelagt så fleksibelt at det kan tas enten som deltidsstudium over lengre tid, eller som et heltidsstudium. Det forutsettes at studentene har tilgang til internett. En vesentlig del av kommunikasjonen mellom høgskolen/lærerne og studentene skal kunne skje via høgskolens læringsplattform.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via lokalt opptak (instruks for søknadsprosess) og søknadsfrist er 1. juli.

For å få opptak til masterprogrammet i teologi og misjon ved FiH, må du oppfylle ett av følgende krav:

  1. Fullført bachelorgrad i teologi (180 stp), bachelorgrad i teologi og misjon (180 stp) eller tilsvarende.
  2. Fullført bachelorgrad i kristendom/RLE med en fordypning i kristendom/RLE på minst 80 studiepoeng, der 20 studiepoeng skal være på fordypningsnivå. I tillegg må du ha fullført examen philosophicum, examen facultatum (20 stp) og nytestamentlig gresk (20 stp), som en del av graden, eller som tilleggsutdanning.*
  3. Utdanning som i henhold til §3-4 i ”Lov om universiteter og høyskoler” (2005) og ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3 er godkjent av NOKUT som som likeverdig med ovennevnte grader/utdanningsløp. 
  4. Høgskolen kan, i henhold til ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3, i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med ovennevnte opptakskrav.
* Søkere med utenlandsk utdanning kan få fritak for kravet om fullført examen philosophicum og examen facultatum (20 studiepoeng).

For være kvalifisert for opptak til masterprogrammet må du ha et vektet gjennomsnitt i opptaksgrunnlaget på C eller bedre. Snittet regnes av fordypningen på 80 studiepoeng (hvis din grad har en fordypning som er større enn 80 studiepoeng, regnes snittet av de beste 80) og 20 studiepoeng nytestementlig gresk, og vektes etter antall studiepoeng pr emne.

Karrieremuligheter

Masterstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud på høyt faglig nivå, som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til arbeid som misjonær eller pastortjeneste og for videre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor teologi og misjon. Sammen med nødvendig tilleggsutdanning kan studiet også kvalifisere til prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere med en fullført grunnutdanning i teologi som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet.

Utveksling

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på første studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har avtaler med All Nations Christian College utenfor London og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland).

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teologi og Misjon