Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap.

Søknadsfrist er 1. juli for søkere med bachelor i teologi eller tilsvarende. Deretter fortløpende opptak etter kapasitet. Søknadsfrist er 15. april for søkere med annet grunnlag.

Studiets oppbygging

Studiet består av 50 studiepoeng med obligatoriske kjerneemner innenfor de teologiske disiplinene bibelfag, misjonsvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi. I tillegg skal du ta 30 studiepoeng valgemner innenfor forskjellige teologiske disipliner. Som forberedelse til masteravhandlingen skal du ta 5 studiepoeng teologisk hermeneutikk, samt 5 studiepoeng med metodelære innenfor den disiplinen du skal skrive avhandlingen innenfor. Studiet munner ut i en masteravhandling på 30 studiepoeng.

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad i teologi og misjon eller tilsvarende.

Videre studier

Mastergraden kan bygges ut med et årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved en institusjon som tilbyr dette. Du vil da få tittelen lektor og ha undervisningskompetanse i RLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole.

Merk at mange studiesteder krever et årsstudium i et annet undervisningsfag i tillegg for å gi opptak til årsstudium i PPU. FiH har inngått en avtale med Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved MHS. Avtalen innebærer at studenter som har oppnådd mastergrad i teologi ved FiH kan søke om opptak til praktisk-teologisk utdanning ved MHS. Masterstudiet, sammen med videre studier ved MHS, kan således danne grunnlag for ordinasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, jamfør ”Forskrift om tilsetting av menighetsprest” §3.

FiH har også fått i stand en ordning med MF som innebærer at dersom du tar Bachelor i teologi og misjon og Master i teologi og misjon tilsvarende 300 studiepoeng ved FiH og som inkluderer følgende valgemner vil du kunne få innpassing på cand.theol.-løpet på MF: Bachelor i teologi og misjon, med valgemnene TM1501 gammeltestamentlig hebraisk (20 stp) og TM2002 Utvalgte tekster fra GT (10 stp), og Master i teologi og misjon, med valgemne PT601 Organisasjons- og menighetsledelse (10 stp) og enten valgemne KMH604 Nyere norsk kirkehistorie (10 stp) eller valgemne KMH606 Teologi i det 20. århundre (10 stp).

I tillegg må du ta 60 studiepoeng med praktisk teologiske emner ved MF som da vil kunne godkjenne utdannelsen fra Fjellhaug og MF til samlet sett å tilsvare profesjonsstudiet i teologi med MF. Studenter som vurderer prestetjeneste i Den norske kirke må tidlig i studiet gi beskjed om dette, slik at valg av emner skjer i samsvar med avtalen mellom Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Misjonshøgskolen i Stavanger eller overgangsordning for profesjonsstudiet ved MF.

Karrieremuligheter

Masterstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud på høyt faglig nivå, som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til arbeid som misjonær eller pastortjeneste og for videre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor teologi og misjon.
Sammen med nødvendig tilleggsutdanning kan studiet også kvalifisere til prestetjeneste i Den norske kirke.

Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere med en fullført grunnutdanning i teologi som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet.gi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap.

Utveksling

Som student ved FiH har du ulike muligheter til å dra på utveksling, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte. FiH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper skolen deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.