Fakta

Sted:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets nettsider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Oslo
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 258480
Oslo
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 258929

Informasjon er oppdatert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole

6. desember 2023.

Om studiet

Bachelor i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Bachelorgraden i teologi og misjon oppnås på grunnlag av eksamener av 180 studiepoengs omfang og har en normert studietid på 3 år. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid over 6 år.

Bachelor i teologi og misjon har valgemner med praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder.

Undervisningsopplegg

Innholdet i de forskjellige emnene formidles og bearbeides gjennom forelesninger, veiledning, lesing av litteratur, seminararbeid, gruppediskusjoner og endelig ved et avsluttende studentarbeid med påfølgende vurdering.

Undervisningen er forskningsbasert ved at de fleste lærere underviser innenfor de fagområdene hvor de har sin forskningskompetanse, ved at pensum bygger forskning innen det aktuelle fagfeltet og ved at studentene i sitt faglige arbeid i en rekke emner får gjøre forskningslignende læringsaktiviteter, ikke minst gjennom lesing av kildetekster. I flere av emnene innenfor misjonsvitenskap og praktisk teologi, skal studentene gjennomføre arbeidskrav som gir trening i empiriske metoder som observasjon og intervju.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til arbeid som misjonær eller pastor. Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet.

Studiet kvalifiserer også til videre studier innenfor teologi og kristendomskunnskap på masternivå og ved å supplere med noen emner, kan det også brukes til å søke opptak til teologistudiet ved ulike teologiske institusjoner, herunder MF vitenskapelige høyskole, Universitetet i Oslo, VID vitenskapelige høgskole, Københavns universitet og Aarhus universitet. Høgskolens studieveiledere vil være behjelpelige i en slik prosess.

Utveksling

I emnet BTM1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i fjerde semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet BTM1504) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Teologi og Misjon