Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

258480

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet har som hovedmålsetning å utdanne og utruste til tjeneste og oppgaver innenfor kirke og kristent organisasjonsarbeid, både i Norge og i andre land.

Studiet setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Bachelorgraden tilbys både ved vår avdeling i Oslo og ved vår avdeling i København. Det vil være mulig for studenter i Oslo å ta deler av bachelorgraden i København – og omvendt.

Studiets oppbygging

Bachelor i teologi og misjon er et treårig studium på 180 studiepoeng. Studiet består av et grunnstudium i teologi på 50 studiepoeng og en videre fordypning i bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap på til sammen 60 studiepoeng. I tillegg inngår 20 studiepoeng ex.phil. og ex.fac. og 20 studiepoeng nytestamentlig gresk. De siste 30 studiepoengene kan du velge mellom valgeemner innenfor forskjellige teologiske disipliner.

Høgskolen anbefaler følgende progresjon og oppbygning av studiet for studenter i ordinært studieløp:

 

3. studieår, våren

TM2004

Nytestamentlig bibelteologi

(10 stp.)

 

eller

 

TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie

(10 stp.)

TM2006

Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst

(10 stp.)

 

eller

 

TM2011

Dogmatikk med kildetekster

(10 stp.)

TM2009

Misjon i kontekst

(10 stp.)

3. studieår, høsten

EX1003

Examen facultatum

(10 stp.) / evt. utveksling

(10 stp.)

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå

(10 stp.) / evt. utveksling

(10 stp.)

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå

(10 stp.) / evt. utveksling

(10 stp.)

2. studieår, våren

EX1001

Examen philosophicum

(10 stp.)

TM2012

Salmenes bok

(10 stp.)

 

eller TM2010

Utvalgte tekster fra GT

(10 stp.)

TM2008

Misjonsteologi

(10 stp.)

2. studieår, høsten

TM2003

Johannesevangeliet og Romerbrevet

/ evt. utveksling

(10 stp.)

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå

/ evt. utveksling

(10 stp.)

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå

/ evt. utveksling

(10 stp.)

1. studieår, våren

RLE1003

Kristen tro, etikk og livstolkning

(10 stp.)

TM1003

Nytestamentlige greske tekster

(10 stp.)

RLE1007

Bibelfag

(10 stp.)

1. studieår, høsten

RLE1001

Innføring i Bibelen

(10 stp.)

TM1002

Innføring i nytestamentlig gresk

(10 stp.)

RLE1002

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

(10 stp.)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre studier

Bachelorgraden i teologi og misjon kvalifiserer for opptak til master i teologi og misjon. Bachelorgraden kan bygges ut med et årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved en institusjon som tilbyr dette. Du vil da få tittelen adjunkt og ha undervisningskompetanse i RLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Merk at mange studiesteder krever et årsstudium i et annet undervisningsfag i tillegg for å gi opptak til årsstudium i PPU, samt at det fra og med studieåret 2019-2020 vil være krav til mastergrad ved opptak til PPU.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FiH inngått en samarbeidsavtale med Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved MHS. Avtalen innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FiH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved Misjonshøgskolen.

Etter noe tilleggsutdanning ved MHS, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Hvis du vurderer prestetjeneste i den danske kirke, kan du søke om å få ta bachelorgraden over fire år med tilleggsemner. Etter fire års studier ved FiH, vil man med 2 1/2 års tilleggsutdanning ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet kunne oppnå graden cand.theol. Mer informasjon om dette finner du på nettsiden til vår danske samarbeidspartner Dansk Bibel-Institut.

Karrieremuligheter

Bachelorgraden i teologi og misjon kvalifiserer til ulike arbeidsoppgaver hvor kristen formidling står sentralt. Eksempler på dette er misjonærtjeneste, barne- og ungdomsarbeid og en rekke ulike stillinger innenfor kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Med tilleggsutdanning (se under Videre studier) kan du også få undervisningskompetanse i RLE/religion og etikk i norsk grunnskole og videregående skole.

Utveksling

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen.

Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia.