Fakta

Sted:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se mer om avgifter på nettsiden vår https://fih.fjellhaug.no/studier/teologi-og-misjon

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 258480

Informasjon er oppdatert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet har som hovedmålsetning å utdanne og utruste til tjeneste og oppgaver innenfor kirke og kristent organisasjonsarbeid, både i Norge og i andre land.

Studiet setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Bachelorgraden tilbys både ved vår avdeling i Oslo og ved vår avdeling i København. Det vil være mulig for studenter i Oslo å ta deler av bachelorgraden i København – og omvendt.

Studiets oppbygging

Bachelor i teologi og misjon er et treårig studium på 180 studiepoeng. Studiet består av et grunnstudium i teologi på 50 studiepoeng og en videre fordypning i bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap på til sammen 60 studiepoeng. I tillegg inngår 20 studiepoeng ex.phil. og ex.fac. og 20 studiepoeng nytestamentlig gresk. De siste 30 studiepoengene kan du velge mellom valgeemner innenfor forskjellige teologiske disipliner.

Høgskolen anbefaler følgende progresjon og oppbygning av studiet for studenter i ordinært studieløp:

1. studieår, høsten

 • Innføring i Bibelen(10 stp.)
 • Innføring i nytestamentlig gresk (10 stp.)
 • Kirkehistorie og konfesjonskunnskap (10 stp.)

 

1. studieår, våren

 • Kristen tro, etikk og livstolkning (10 stp.)
 • Nytestamentlige greske tekster (10 stp.)
 • Bibelfag (10 stp.)

 

2. studieår, høsten

 • Johannesevangeliet og Romerbrevet / evt. utveksling (10 stp.)
 • Valgemne på 1500- eller 2500-nivå / evt. utveksling (10 stp.)
 • Valgemne på 1500- eller 2500-nivå / evt. utveksling (10 stp.)

 

2. studieår, våren

 • Examen philosophicum (10 stp.)
 • Salmenes bok (10 stp.) eller Utvalgte tekster fra GT (10 stp.)
 • Misjonsteologi (10 stp.)

 

3. studieår, høsten

 • Examen facultatum (10 stp.) / evt. utveksling (10 stp.)
 • Valgemne  (10 stp.) / evt. utveksling (10 stp.)
 • Valgemne  (10 stp.) / evt. utveksling (10 stp.)

 

3. studieår, våren

 • Nytestamentlig bibelteologi (10 stp.) eller Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie (10 stp.)
 • Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst (10 stp.) eller Dogmatikk med kildetekster (10 stp.)
 • Misjon i kontekst (10 stp.)

Undervisningsopplegg

Innholdet i de forskjellige emnene formidles og bearbeides gjennom forelesninger, veiledning, lesing av litteratur, seminararbeid, gruppediskusjoner og endelig ved et avsluttende studentarbeid med påfølgende vurdering.

Undervisningen er forskningsbasert ved at de fleste lærere underviser innenfor de fagområdene hvor de har sin forskningskompetanse, ved at pensum bygger forskning innen det aktuelle fagfeltet og ved at studentene i sitt faglige arbeid i en rekke emner får gjøre forskningslignende læringsaktiviteter, ikke minst gjennom lesing av kildetekster. I flere av emnene innenfor misjonsvitenskap og praktisk teologi, skal studentene gjennomføre arbeidskrav som gir trening i empiriske metoder som observasjon og intervju.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Videre studier

Bachelorgraden i teologi og misjon kvalifiserer for opptak til master i teologi og misjon.

Master i Teologi og Misjon gir mulighet til opptak på profesjonsstudiet i teologi ved andre institusjoner som tilbyr dette. Ta kontakt med studieadministrasjonen studieveileder@fjellhaug.no for mer informasjon. Studenter som vurderer prestetjeneste i Den norske kirke må tidlig i studiet gi beskjed om dette, slik at valg av emner skjer i samsvar med krav ved aktuelle institusjoner.

Karrieremuligheter

Bachelorgraden i teologi og misjon kvalifiserer til ulike arbeidsoppgaver hvor kristen formidling står sentralt. Eksempler på dette er misjonærtjeneste, barne- og ungdomsarbeid og en rekke ulike stillinger innenfor kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Med tilleggsutdanning (se under Videre studier) kan du også få undervisningskompetanse i RLE/religion og etikk i norsk grunnskole og videregående skole.

Utveksling

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen.

Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia.

Som student ved FiH har du ulike muligheter til å dra på utveksling, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte. FiH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England og Freie Theologische Hochschule (FTH) i Gieβen i Tyskland. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper skolen deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Teologi og Misjon