Fakta

Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium, nettstøttet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets hjemmesider

Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Teologi
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 258652
Teologi, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 5
Søknadskode (SO): 258653

Informasjon oppdatert

6. desember 2023.

Om studiet

Årsstudium i teologi er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner.

Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og kirkekunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet består av emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Studenten skal gjennomføre fem obligatoriske emner som til sammen utgjør 50 studiepoeng. Deretter kan studenten velge mellom emnene Examen Philosophicum(10 sp) eller Innføring i misjonsvitenskap (10 sp).

Høst

  • Innføring i Bibelen (10sp)
  • Examen Philosophicum (10sp) eller Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap (10sp)
  • Kirkehistorie og konfesjonskunnskap (10sp)

Vår

  • Kristen tro, etikk og livstolkning (10sp)
  • Verdensreligionene (10sp)
  • Bibelfag (10sp)

Undervisningsopplegg

Studiet er lagt opp med tanke på deg som har jobb ved siden av studiene. Det vil si at det ikke forventes at du logger inn på forelesninger på et gitt tidspunkt. Det kan bli satt opp orienteringsmøter eller frivillige aktiviteter på gitte tidspunkt, og eksamen gjennomføres også slik at du må forvente å sette av gitte tider til gjennomføringen.

Nettstudiet er lagt opp etter en student-læremateriell-modell. Det betyr at nettleksjonene legger vekt på å tilrettelegge for at studenten kan møte lærestoffet på en strukturert måte som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i emnet. Vi tilstreber å ha god struktur i emnerommet med virkemidler som er tilpasset det enkelte emnet. Arbeidet med lærestoffet skjer på FiHs læringsplattform.

Nettleksjonene inneholder normalt leseveiledning til pensum, veiledningstekster til nettleksjonene, samt lyd- eller videoopptak av forelesninger for hver nettleksjon. Hvert emne har en nettlærer og en nettlærerassistent som er tilgjengelig for faglige spørsmål og som vil gi tilbakemelding og vurdering av arbeidskravene. Normalt er nettlærerassistenten førsteleddet i kommunikasjonen med nettstudentene.

Nettstudenten har i læringsplattformen tilgang til digitale verktøy for å kommunisere med medstudenter og finne noen å jobbe sammen med. Skolen oppfordrer til studentsamarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i annen type utdanning og kan også inngå i et videre studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi.

Karrieremuligheter

Årsstudium i teologi gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner med fokus på barn, unge og misjon. Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor RLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i teologi