Fakta

Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiets nettsider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 5
Søknadskode (SO): 258196

Informasjon oppdatert

3. februar 2024.

Om studiet

Årsstudium i teologi er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner.

Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og konfesjonskunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap.

Studiet kan tas enten på heltid eller på deltid.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet består av emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Studenten skal gjennomføre fem obligatoriske emner som til sammen utgjør 50 studiepoeng. Deretter kan studenten velge mellom emnene Verdensreligionene(10 sp) eller Bekjennelse og etterfølgelse (10 stp.).

Høst

  • Innføring i Bibelen (10 stp.)
  • Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap (10 stp.)
  • Kirkehistorie og kirkekunnskap (10 stp.)

Vår

  • Kristen tro, etikk og livstolkning (10 stp.)
  • Verdensreligionene (10stp.) eller Bekjennelse og etterfølgelse (10 stp.)
  • Bibelfag (10 stp.)

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i annen type utdanning og kan også inngå i et videre studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi.

Karrieremuligheter

Årsstudiet kan inngå som første studieår i en bachelorgrad i teologi og misjon eller et annet studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi. Årsstudiet kan også inngå i en bachelorgrad i RLE eller tilsvarende, eller som frie studiepoeng i en grad innenfor et annet fagområde. Årsstudium i teologi gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner med fokus på barn, unge og misjon. Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor RLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Utveksling

I emnet BTM1004 Verdensreligionene inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i teologi