Fakta

Sted:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Pris:

Se studiestedets nettsider

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 5
Søknadskode (SO): 258195

Informasjon er oppdatert av Fjellhaug Internasjonale Høgskole

6. desember 2023.

Om studiet

Årsstudium i bibel og misjon passer for deg som allerede har en yrkesutdannelse, men ønsker misjonskompetanse i tillegg, eller for deg som bare vil lære mer om kristen tro og misjon.

Årsstudium i bibel og misjon er et frittstående studium som kan inngå i videre studier eller inngå som del av annen utdanning etter gjeldende regler. Årsstudiet er et tverrfaglig studium på 60 studiepoeng som har til hensikt å gi en innføring i kristen tro og virkelighetsforståelse og i den kristne kirkens misjonsoppdrag.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet består av emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Studenten skal gjennomføre fem obligatoriske emner som til sammen utgjør 50 studiepoeng. Deretter kan studenten velge mellom emnene  Misjonspraksis med feltstudium (10 stp.) eller Bekjennelse og etterfølgelse (10 stp.).

HØSTEMNER

  • Innføring i bibelen (10 stp.)
  • Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap (10 stp.)
  • Misjon i kontekst (10 stp.)

VÅREMNER

  • Misjonsteologi (10 stp.)
  • Bibelfag (10 stp. )
  • Misjonspraksis med feltstudium (10 stp) eller Bekjennelse og etterfølgelse (10 stp.)

Undervisningsopplegg

Innholdet i de forskjellige emnene formidles og bearbeides gjennom forelesninger, veiledning, lesing av litteratur, seminararbeid, gruppediskusjoner og endelig ved et avsluttende studentarbeid med påfølgende vurdering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer via samordna opptak. Dersom det er ledige studieplasser etter hovedopptaket, legges disse ut i Samordna Opptak.

Læringsutbytte

Kunnskap:

-har kunnskap om Bibelen som helhet og kunnskap om utvalgte sentrale deler

- har kunnskap om kirkens misjonsoppdrag og drøfte hvordan misjonsoppdraget forholder seg til kirkens liv og hele teologien

- har kunnskap om misjonsteologiske problemstillinger og kan drøfte kristendommens møte med andre religioner og kulturer sett fra et misjonsperspektiv

- har kunnskap om tendenser og utfordringer i global misjon - har kunnskap om teorier og metoder for formidling av det kristne budskapet til ulike kulturer

Ferdigheter:

-kan planlegge og gjennomføre kristen formidling i en tverrkulturell kontekst

- kan formidle sentralt fagstoff om Bibelen og misjon slik at det belyser en problemstilling

- kan anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkningen av bibeltekster

- har evne til å møte mennesker med ulike religiøse eller teologiske oppfatninger med kunnskap og respekt

- kan drøfte utfordringer som kirkens misjonsoppdrag gir i møte med andre religioner og kulturer og kunne bidra til konstruktiv dialog mellom ulike religioner og kulturer.

Generell kompetanse:

-har evne til å arbeide alene og sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer

- har evne til å bidra og utvikle ulike former for dialog i religiøse og etiske spørsmål

- kan bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet ut ifra faglige forutsetninger og innsikt i yrkesetiske problemstillinger

- behersker relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i annen type utdanning og kan også inngå i et videre studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi.

Karrieremuligheter

Studiet har som målsetting å utdanne til tverrkulturell tjeneste som misjonærer eller som kristent fagpersonell på ulike arenaer. Årsstudium i Bibel og Misjon sikter som helhet å dyktiggjøre til slikt arbeid og til en helhetlig integrasjon av tro, fag og yrke.

Utveksling

Som valgemne i årsstudiet kan du velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i bibel og misjon

Alle utdanninger innen