Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift 550,- kr pr semester

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SPS0001

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20084-25

Om studiet

Studiet har ikkje opptak i 2024.

Utdanninga skal gi deg høg yrkesetisk standard og kompetanse til å ta initiativ til å planlegge, organisere og sette i verk tiltak i samarbeid med tenesteytarar og brukarar. Du skal i studietida tileigne deg breiddekompetanse innan spesialreinhald både på individnivå og systemnivå.

Sterilforsyning handlar om pasientsikkerheit. Utdanninga skal kvalifisere yrkesutøvarar til å meistre reinhald og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing hindrast og sterilforsyning sikrast. Utdanninga krev at studenten forstår verdien av teamarbeid og også eigen funksjon i det pasientretta arbeidet.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skulen. I tillegg er det nettstøtta opplæring. Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis og fordjupingsoppgåve.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak. Studiet har ikkje opptak i 2024.

 

Alle utdanninger innen