Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Kr. 3550,- pr. semester

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-MRO0001

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20084-31

Om studiet

«Mjølkeproduksjon med bruk av robot teknologi» er eit 1-årig fagskuletilbod. Studietilbodet er delt opp i fire hovudemne. Studiet er for noverande og framtidige mjølkebønder, tilsette i leverandørindustrien og rådgjevarar innan for moderne mjølkeproduksjon. Vi vil gjennomføre fagskuletilbodet som eit samlingsbasert deltidsstudium. Dette vil går over to skuleår/fire semester. Studiet er like omfattande som eit års heiltidsstudium.

Studiet har ikkje opptak i 2024.

Undervisningsopplegg

Hovudmålet er at utdanninga skal vere framtidsretta med hovudvekt på teori i praksis. Studentane skal etter avslutta utdanning forvalte eigne landbruksføretak eller kunne gi gode råd etter næringa og samfunnets behov

Etter gjennomført studie skal studentane kunne 

Etablere, leie og/eller drive eit eige landbruksføretak med hovudvekt på mjølkeproduksjon i robotfjøs. - Kunne nytte seg av og vurdere ulike planer og styringsverktøy for utvikling av landbruksføretaket ut i frå bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderingar. - Kunne nytte moderne robotteknologi i lausdriftsfjøs, både i ein planleggingsfase, under etablering og i den daglege drifta. - Kunne nyttiggjere seg av presisjonslandbruk i fôrdyrking - Kunne kommuniserer og vidareformidle faglege råd innan for mjølkeproduksjon i robotfjøs.

Opptakskrav

Søkjarane kan tas opp på to vilkår. Anten gjennom ordinært opptak, basert på fullført treårig vidaregåande opplæring innanfor naturbruk. Det er i tillegg mogeleg å bli tatt opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Du søkjer via Samordna opptak

Kvalifikasjon/tittel

Etter fullført studium oppnår studentane tittelen «Fagskulekandidat i mjølkeproduksjon med bruk av robot teknologi».

Alle utdanninger innen