Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-TVM0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-1

Om studiet

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet, Tverrfaglig miljøarbeid som nettbasert med samlinger, fagkode FHH09N - tilsvarende 60 studiepoeng.

Her får du bla. god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene. God kunnskap om metoder/tiltak innenfor behandling og oppfølging av pasient-/brukergruppen og kjenner tilbudene i kommunal helse‐ og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Undervisningsopplegg

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har psykiske lidelser og/eller ruslidelser, hjemmetjenester, bo-behandlingstiltak, bofellesskap, dagsenter, omsorgsbolig, asylmottak, skole og barnehage.

Utdanning på fagskolenivå i tverrfaglig miljøarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og setter i gang tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium, Tverrfaglig miljøarbeid. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger over 2 år. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene.
  • Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk innen miljøarbeid
  • Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
  • Emne 4: Fordypning
  • Praksis – Varighet 10 uker

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fullført utdanning som helsefagarbeider, hjelpepleier, aktivitør, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. En kan også bli realkompetansevurdert. 

Tilleggsinformasjon

Det er mulig å følge samlingen lokalt i klasserom, live via nett eller se opptak av samling. Autorisasjon er ikke et opptakskrav, men autorisasjon er nødvendig for å kunne jobbe som helsepersonell etter endt utdanning.

Attester

Medisinattest, Politiattest

Alle utdanninger innen