Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0003

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

9933-6

Om studiet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid er utviklet med sikte på å gi helse- og sosialpersonell med videregående opplæring og de med tilsvarende realkompetanse , mulighet til videreutdanning. Det kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helsevesenet og sosialsektoren. Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å utdanne helse- og sosialpersonell innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med rus- og/eller psykiske problem og lidelser.

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Fagskoleutdanningene er derfor tverrfaglige, og har et klart brukerperspektiv.

Opptakskrav

Krav til opptak ved fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag, og har fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefagarbeider, fotterapeut, portør, ortopedtekniker, hudpleier, apotektekniker, tannhelsesekretær, aktivitør eller lignende.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende punkter vektlegges:

  • Omfang av yrkespraksis, over fem år
  • Relevans av utdanning
  • Bestått fellesfag i videregående skole

Skolen gjør da en realkompetansevurdering av deg.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen