Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-VEL0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-21

Om studiet

Fagskoleutdanning i Velferdsteknologi gir en spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi med vekt på bruker og pårørendes behov og ressurser. Kompetansen er aktuell innen i helse- og omsorgstjenesten

Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet, og bedre tjenester for brukere og pårørende.

Undervisningsopplegg

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning. 

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene. 

Opptakskrav

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Barn- og ungdomsarbeider
  •  

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Autorisasjon er ikke et opptakskrav, men autorisasjon er nødvendig for å kunne jobbe som helsepersonell etter endt utdanning.

Alle utdanninger innen