Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-PED-VEI0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20417-24

Om studiet

Studiet gir kompetanse innen veiledning av lærlinger. Studiet omhandler veileders rolle og oppgaver, kunnskap om læreplanverk, hvordan det veiledes i praksis, og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Formålet med utdanningen er å kvalitetssikre opplæring i bedrift gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring. Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlingene innenfor alle fagretninger, styrker kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring og hever status for instruktører og faglige ledere som veileder lærlinger.

Undervisningsopplegg

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse.
I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført og bestått fag- eller svenneprøve.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse etter endt utdanningen kan benyttes i bedrifter med ansvar for opplæring av lærlinger og opplæringskontor.

Alle utdanninger innen