Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-25

Om studiet

Ved å ta denne utdanningen vil du få økt kompetanse i møte med mennesker med ulike utfordringer.

Utdanningen gir deg som fagarbeider spisskompetanse i arbeidet med mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk. Du vil lære hvordan du kan arbeide helsefremmende og forebyggende for å bidra til økt livskvalitet ved å planlegge, organisere og tilrettelegge tiltak i samarbeid med bruker, pasient, pårørende og andre aktuelle samarbeidsparter.

Undervisningsopplegg

I løpet av utdanningen vil du bl.a. få kunnskap om psykiske helseutfordringer og rusproblematikk og hvordan du ved hjelp av bl.a. kommunikasjon, veiledning og systematisk miljøarbeid kan bidra til økt livskvalitet. Helsefremmende og forebyggende tiltak og aktiv omsorg vektlegges.

Eksempler på tema i utdanningen er:

 • Psykiske lidelser og ruslidelser
 • Modell for miljøarbeid
 • Kommunikasjonsferdigheter og veiledning
 • Relasjonskompetanse
 • Brukermedvirkning
 • Ulike former for miljøtiltak
 • Ulike behandlingsformer

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.  
Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

 • Aktivitør
 • Ambulansefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

 • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
 • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
 • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
 • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere

Attester

Politiattest