Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Oslo

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SFO0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

23

Søknadskode (SO)

1647-19

Oslo, nettbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SFO0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

5

Søknadskode (SO)

1647-23

Om studiet

Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har variert sterkt.

For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig. Dette deltidsstudiet er et svar på dette behovet, og studiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo (FO) og Oslo universitetssykehus. Undervisning og praksis gjennomføres i nært samarbeid med fagmiljø ved ulike helseforetak.

For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig. Dette deltidsstudiet er et svar på dette behovet, og studiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo (FO) og Oslo universitetssykehus. Undervisning og praksis gjennomføres i nært samarbeid med fagmiljø ved ulike helseforetak.

Vårt populære studium innen Sterilforsyning i helsevesenet tilbys nå også som nettstudier. Vi har hatt stor interesse fra hele landet og digitaliserer tilbudet, slik at flere får muligheten.

For skoleåret 23/24 legges det opp til at inntil 6 studenter kan følge studiet over internett.

Fagskolen Oslo tilbyr nettbasert studiet i sterilforsyning i hele Norge. Søkere med lang reisevei og relevant arbeid innen sterilforsyning vil bli prioritert.

Vi tilbyr deltid studiet med undervisning en i uken fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Det er obligatorisk å delta i samlinger/nettsamlinger. Undervisningene vil foregå som hybrid, dvs. både fysisk i klasserommet med streaming på nett i sann tid.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med én fast undervisningsdag i uka gjennom hele studiet og praksis i emne 2 (60 t), 3 (195 t) og 4 (195 t). Studiet er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til ­hovedprosjekt:

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 2. Hygiene, mikrobiologi og smittevern
 3. Utstyr og instrument
 4. Sterilisering og steril lagring
 5. Fordypning/hovedprosjekt

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev, eller ha fullført treårig yrkesfaglig opplæring.

    

 2. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punkt 1 og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.
  • Det er viktig å merke seg at realkompetanse ikke gjelder for utdanninger som krever yrkesgodkjenning, autorisasjon, eller sertifisering etter annen lovgivning.

    

Tilleggsinformasjon for søkere som skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:

 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre en fag- eller svenneprøve etter opptaksfristen, kan bli tildelt studieplass på vilkår om at prøven bestås i løpet av første semester.
 • Ved søknaden i Samordna Opptak, legg ved lærekontrakten som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Du kvalifiseres for arbeid som sterilforsyningstekniker i helsetjenester som har oppgaver innen sterilforsyning som desinfeksjon og sterilisering av medisinske utstyr. 

Du kan arbeide i Sterilforsyningsenheter, operasjonsavdelinger, kirurgiske poliklinikker eller andre enheter i sykehus og hos private aktører, tannhelsetjenester, veterinære tjenester med kirurgisk virksomhet og lignende.

Alle utdanninger innen