Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Det er stort behov for mellomlederutdanning i drift- og servicebransjen for å dekke behovet for kompetanse innen digitalisering, bærekraft og mellomledelse. Markedet for drift- og servicetjenester er stort og voksende. Seriøse og kompetente aktører i denne bransjen er vesentlig for at næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv skal kunne utføre sine primæroppgaver.

Studiet er godkjent hos NOKUT og starter opp med forbehold om finansiering.

Studiet gir deg kompetanse i moderne ledelsesprinsipper, fremmer bærekraft og tar i bruk digitale verktøy for miljøhensyn og ressurseffektivitet i samfunnet.

Studiet retter seg spesielt mot renhold. Målet med studiet å gi fagarbeidere videreutvikling og mulighet for å avansere til mellomlederposisjoner, og at bransjen kan rekruttere dyktige fagfolk som ledere og veiledere i drift- og servicenæringene. Fagskolen samarbeider tett med partene i arbeidslivet og virksomheter innenfor bransjen.

Studiets oppbygging

Studiet er bygget opp som et nettbasert studium med samlinger. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er en spennende blanding av forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, praktiske oppgaver, pedagogisk entreprenørskap, prosjekt i virksomhet og selvstudium med nettstøttet veiledning, samt ulike former for arbeid i grupper.

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev eller ha fullført treårig yrkesfaglig opplæring.

    

 2. Generell studiekompetanse:
  • Generell studiekompetanse i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 kvalifiserer også for opptak.

    

 3. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punktene 1 eller 2, og som har fylt 23 år, kan søke opptak basert på realkompetanse.
  • Det er viktig å merke seg at realkompetanse ikke gjelder for utdanninger som krever yrkesgodkjenning, autorisasjon, eller sertifisering etter annen lovgivning.

    

 4. For søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan få tildelt studieplass på vilkår om at prøven bestås innen 1. oktober.

    

Relevante fagbrev:

Renholdsoperatør og byggdrifter

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse til mellomlederposisjoner i drift- og servicenæringene. Gjennom tett samarbeid med bransjen og partene i arbeidslivet er denne mellomlederutdanningen for renhold utviklet på arbeidslivets premisser for å sikre relevans og faglig innhold.

Studiet gir kompetanse innen digitalisering, bærekraft og mellomledelse. Studiet gjør deg istand til å anvende faglig kunnskap om miljøvennlige produkter og bærekraftige retningslinjer som gjelder for bransjen. Det gir innsikt i behov for gode rutiner for å fjerne smitte og innføre tiltak.