Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Semester

2

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Det er stort behov for mellomlederutdanning i drift- og servicebransjen for å dekke behovet for kompetanse innen digitalisering, bærekraft og mellomledelse. Markedet for drift- og servicetjenester er stort og voksende.

Studiet er godkjent hos NOKUT og starter opp med forbehold om finansiering.

Seriøse og kompetente aktører i denne bransjen er vesentlig for at næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv skal kunne utføre sine primæroppgaver. Studiet gir deg kompetanse i moderne ledelsesprinsipper, fremmer bærekraft og tar i bruk digitale verktøy for miljøhensyn og ressurseffektivitet i samfunnet.

Studiet retter seg spesielt mot byggdrift og eiendomsservice. Målet med studiet å gi fagarbeidere videreutvikling og mulighet for å avansere til mellomlederposisjoner, og at bransjen kan rekruttere dyktige fagfolk som ledere og veiledere i drift- og servicenæringene. Fagskolen samarbeider tett med partene i arbeidslivet og virksomheter innenfor bransjen.

Studiets oppbygging

Studiet er bygget opp som et nettbasert studium med samlinger. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er en spennende blanding av forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, praktiske oppgaver, pedagogisk entreprenørskap, prosjekt i virksomhet og selvstudium med nettstøttet veiledning, samt ulike former for arbeid i grupper.

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev eller ha fullført treårig yrkesfaglig opplæring.

    

 2. Generell studiekompetanse:
  • Generell studiekompetanse i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 kvalifiserer også for opptak.

    

 3. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punktene 1 eller 2, og som har fylt 23 år, kan søke opptak basert på realkompetanse.
  • Det er viktig å merke seg at realkompetanse ikke gjelder for utdanninger som krever yrkesgodkjenning, autorisasjon, eller sertifisering etter annen lovgivning.

    

 4. For søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan få tildelt studieplass på vilkår om at prøven bestås innen 1. oktober.