Nøkkelinformasjon

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Prosessteknikk

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-PRT0002

Studiested

Kristiansund

Antall studieplasser

24

Søknadskode (SO)

1664-3

Prosessteknikk

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-PRT0002

Studiested

Kristiansund

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1664-7

Om studiet

Fagskolen i Kristiansund tilbyr en 2-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på fulltid og deltid,

Undervisningsopplegg

Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten..

 • har kunnskap om kjemiske og fysikalske prosesser som skjer ved fremstilling av produkter; fra råvare til ferdig produkt.
 • har kunnskap om prosessteknikker, som rensing, analyse og transport innenfor det prosesskjemiske anlegget. 
 • har kunnskap om prosesser og prosesskjemiske maskiner som er nødvendig for å gjennomføre kjemiske reaksjoner.
 • har kunnskap om instrumenter for måling, styring og regulering av driftsparametere i et kjemisk anlegg. 
 • har kunnskap om kjemiske produkters livsløp og den miljømessige konsekvensen ved fremstilling, bruk og avhending.
 • har kunnskap om eksponeringsfaktorer i prosessindustrien og de vanligste risikoreduserende tiltak.
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse.
 • har kunnskap om nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innenfor prosessindustrien.
 • kan vurdere og sikre at alle trinn i prosessen utføres i henhold til lover som gjelder for prosessindustrien, samt for helse, miljø og sikkerhet (HMS ), og tilhørende forskrifter, samt nasjonale og internasjonale standarder innen prosessindustrien. 
 • har kunnskap om prosessindustrien og kjennskap til yrkesfeltet, samt kjennskap til samarbeid med andre yrkesfelt, som petroleums- og næringsmiddelindustrien.
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen prosessindustrien.
 • kjenner til prosessindustriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen prosessindustrien.

Ferdigheter 

Kandidaten..

 • kan gjøre rede for sine faglige valg når en skal sette prosessystemer i drift, på grunnlag av teorier, beregninger og utstyrsforståelse.
 • kan drive intern og ekstern opplæring.
 • kan bidra til nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innen prosessindustrien gjennom å reflektere over egen praksis.
 • kan reflektere over prosessen som helhet og kan justere den faglige utøvelsen under veiledning.
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.
 • kan finne og henvise til prosessteknisk informasjon og vurdere relevansen for en prosessfaglig problemstilling. 
 • kan kartlegge prosesskjemiske og -industrielle situasjoner og identifisere problemstillinger knyttet til parametere i prosessen ved å utarbeide og følge opp systemer for kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS ), og ved behov iverksette tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten..

 • kan planlegge og gjennomføre kjemiske beregninger, analyser og prosesstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene, og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan utføre sitt arbeid på en teknisk, sikkerhetsmessing og økonomisk forsvarlig måte etter kunders behov. 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen prosessfaget, samt med eksterne målgrupper i petroleums- og næringsmiddelindustrien og virksomheter med kjemisk og prosessteknisk kompetanse.
 • kan utveksle synspunkter med andre som har praktisk og teoretisk bakgrunn innenfor prosessbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • kan bidra til organisasjonsutvikling.

Opptakskrav

Du må dokumentere fag- eller svennebrev som er relevante for studiet. Mer informasjon om hvilke fag-/svennebrev som er relevante finner du på fagskolen sine nettsider eller ved å kontakte fagskolen. Hvis du skal søke med realkompetanse , må du kontakte fagskolen for mer informasjon om hva du må dokumentere. Som en prøveordning, vil det også i opptaket høsten 2020 og 2021 være mulig å søke om opptak med generell studiekompetanse .

Alle utdanninger innen