Nøkkelinformasjon

Fagskolen Diakonova logo
Fagskolen Diakonova logo

Studiested

Oslo
Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Semesteravgift: kr 600,-

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen gir en innføring i aldring, sammenhengen mellom aldring og helse, og i sykdommer og lidelser som er vanlige hos eldre. Studentene lærer om eldre personers fungering, grunnleggende behov og vanlige omsorgsbehov hos gamle og skrøpelige eldre, og hos eldre med ulike grader av funksjonsbegrensninger.

Et aldersvennlig samfunn vektlegger eldre personers samfunnsdeltakelse og medvirkning i planlegging og beslutninger som angår deres hverdagsliv. Studentene lærer ulike tilnærmingsmåter som kan stimulere personer med helseutfordringer til aktivitet og deltakelse i samfunnet. De lærer om fysiologiske behov og hvor viktig det er med god hygiene og ernæring for å kunne delta i forskjellige aktiviteter. Studentene lærer også om hvordan kognitive, psykiske og mentale problemstillinger kan hemme aktivitetsutfoldelse og hvordan de skal håndtere slike utfordringer.

Viktigheten av kulturell tilhørighet, livssyn og det å bevare håp, tro, mening og mestring i eldre år blir belyst. Relasjonell omsorg, bruk av makt, kommunikasjon og samhandling står sentralt i utdanningen. Studentene får erfaring med å møte eldre personer med helseutfordringer på en etisk god måte, samhandle og stimulere til økt aktivitet og deltakelse slik at den eldre opplever mening og får en bedre helse/livskvalitet.

Studenten lærer om tverretatlig samarbeid, helse- og aktivitetstilbud, å utvikle gode og tilpassede tjenester, tilrettelegging av omgivelsene for ivaretakelse av individuelle ønsker og behov, fellesskapsaktiviteter og bruk av velferdsteknologi.

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Undervisningsopplegg

Arbeidsformer og oppbygging

Undervisnings- og arbeidsformer veksler mellom oversiktsforelesninger, seminarer, gruppearbeid, simulering, ferdighetstrening, veiledning, praksisstudier, arbeid med ulike obligatoriske læringsaktiviteter og selvstudium. Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker.

Emneoversikt 

  1. Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn – 15 stp.
  2. Verdier og relasjoner i møte med eldre personer med helseutfordringer ­­– 15 stp.
  3. Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer – 15 stp.
  4. Aktiv omsorg i praksis for eldre personer med helseutfordringer – 15 stp.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Omsorgsarbeiderfaget

eller vitnemål som Aktivitør eller Hjelpepleier

Betinget opptak ved sen fagprøve

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått fagprøve innen første semester.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, jf. § 15 i lov av 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). 

Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk fag- eller yrkesopplæring kan gis opptak på grunnlag av formell kompetanse dersom opplæringen er godkjent som sidestilt med norsk vitnemål og fagbrev.

Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk.

Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:
a) Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
b) Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
c) Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
d) Skriftlig test i norsk, høyere nivå ("Bergenstesten"), med minimum 450 poeng eller "bestått etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.
e) Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter, jf. lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for eldre med helseutfordringer.

Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad

Alle utdanninger innen