Nøkkelinformasjon

Fagskolen Diakonova logo
Fagskolen Diakonova logo

Studiested

Oslo
Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut

Om studiet

Etter endt utdanning skal du kunne bidra med å legge til rette for at eldre personer, uavhengig av sykdom og/eller lidelse, skal kunne opprettholde et meningsfullt hverdagsliv ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Fagskoleutdanningen i aktiv omsorg for eldre er kunnskapsbasert, verdibasert og praksisnær og svarer på tiltak og anbefalinger fra stortingsmelding nr. 15 Leve hele livet. Utdanningen har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med brukere/pasienter, pårørende og andre tjenesteytere. Fagskoleutdanningen vil tilrettelegge for at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter dem i stand til å arbeide i en helsetjeneste som er i stadig utvikling, både faglig og teknologisk, og en helsetjeneste som stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå.

Aktiv omsorg for eldre

  Undervisningsopplegg

  Arbeidsformer og oppbygging

  Undervisnings- og arbeidsformer veksler mellom oversiktsforelesninger, seminarer, gruppearbeid, simulering, ferdighetstrening, veiledning, praksisstudier, arbeid med ulike obligatoriske læringsaktiviteter og selvstudium. Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker.

  Studiet har to studieretninger:

  • Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer
  • Aktiv omsorg for personer med demens

  De to første emnene i emneoversikten er felles uavhengig av studieretning.

  Emneoversikt - Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer

  1. Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn – 15 stp.
  2. Verdier og relasjoner i møte med eldre personer med helseutfordringer ­­– 15 stp.
  3. Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer – 15 stp.
  4. Aktiv omsorg i praksis for eldre personer med helseutfordringer – 15 stp.

  Emneoversikt - Aktiv omsorg for personer med demens

  1. Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn – 15 stp.
  2. Verdier og relasjoner i møte med eldre personer med helseutfordringer ­­– 15 stp.
  3. Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for personer med demens – 15 stp.
  4. Aktiv omsorg i praksis for personer med demens – 15 stp.

  Opptakskrav

  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Omsorgsarbeiderfaget

  eller vitnemål som Aktivitør eller Hjelpepleier

  Betinget opptak ved sen fagprøve

  Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått fagprøve innen første semester.

  Opptak på grunnlag av realkompetanse

  Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, jf. § 15 i lov av 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). 

  Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

  Søkere med utenlandsk fag- eller yrkesopplæring kan gis opptak på grunnlag av formell kompetanse dersom opplæringen er godkjent som sidestilt med norsk vitnemål og fagbrev.

  Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

  Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk.

  Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:
  a) Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
  b) Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  c) Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  d) Skriftlig test i norsk, høyere nivå ("Bergenstesten"), med minimum 450 poeng eller "bestått etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.
  e) Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter, jf. lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37

  Karrieremuligheter

  Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

  Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for eldre personer med helseutfordringer eller personer med demens.

  Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

  Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

  Kvalifikasjon/tittel

  Fagskolegrad

  Alle utdanninger innen