Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stord

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

Studentavgift kr. 400,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Informasjon

Det rapporteres om en økende forekomst av utfordrende atferd, trusler og voldshendelser innen helse- og omsorgssektoren, og trygg håndtering av utfordrende situasjoner krever spesiell kompetanse. Fagskoleutdanningen Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren vil gi studentene økt kunnskap og kompetanse til å kunne forebygge og håndtere slike krevende situasjoner i arbeidshverdagen.

Viktige områder i utdanningen vil være forebygging, håndtering og veiledning i forbindelse med utfordrende situasjoner.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb

Utviklingen av utdanningen og gjennomføring på ett studiested er finansiert av bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren og er utviklet i samarbeid med kommuner og helseforetak i Vestland. Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur og ev. materiell. 

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Utdanningen består av tre moduler à 10 studiepoeng som kan tas individuelt. Samlet gir fagskoleutdanningen 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer.

 

Vurderingskriterier

På slutten av hvert emne/modul leverer studentene et skriftlig arbeid som danner grunnlag for vurdering. Vurdering av det enkelte emnet/modulen fastsettes på grunnlag av det innleverte arbeidet. Det settes en karakter for hvert emne/modul som avsluttes. Det er læringsutbyttet som skal måles når karakter på det enkelte emnet/modulen skal gis.

 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, aktivitør og portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring. Utdanningen er delt inn i emner.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.
 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.


 

Faginnhold

Emne/modul 1: Forebyggingsperspektivet - 12 uker

1a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Forståelse, holdninger og forebygging

1c. Etikk og kommunikasjon

1d. Samhandling og konfliktløsning


 

Emne/modul 2: Håndteringsperspektivet – 14 uker

2a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

2b. Faktorer som kan påvirke utvikling av utfordrende situasjoner

2c. Modeller og rammeverk ved utfordrende atferd

2d. Kartlegging og valg av tiltak


 

Emne/modul 3: Veiledningsperspektivet - 12 uker

3a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

3b. Relasjonskompetanse 3c. Veiledningskompetanse

3d. Kollegarelasjoner og veiledning

3e. Refleksjon og evne til samarbeid