Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Haugesund
Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Informasjon

Fagskolen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer retter seg mot fagarbeidere som arbeider med mennesker med utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser. Disse gruppene er sårbare i forhold til å utvikle utfordrende atferd.

Utdanningen bygger på en egen metode for hvordan man håndterer utfordrende atferd blant både voksne og barn. Målet med utdanningen er å sørge for god livskvalitet for tjenestemottakere og deres familier, ved forebygging og endring av noen av de forholdene som bidrar til uønsket atferd.

 

Utdanningen passer godt som et supplement til flere av våre andre fagskoleutdanninger, som for eksempel «Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming».

 

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år.
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 5 uker obligatorisk praksis
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører


Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene fra videregående opplæring, som har sitt virke innen kommunal virksomhet, spesialisthelsetjenesten, institusjoner og pedagogisk virksomhet.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

For opptak til fagskolen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

 

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Sjekk linken nedenfor for å se om du oppfyller språkkravene.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

 

Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS) – 18 uker

2a. Grunnleggende rammer og verdier

2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting

2c. Positiv atferdsstøtte - teori og kunnskapsbase

2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser

 

Emne 3: Praksis – 5 uker

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 5 uker à 30 timer og vil til sammen utgjøre 150 timer. Studentene skriver en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Dersom du kan ha praksis på egen arbeidsplass vil praksis normalt bli gjennomført som ordinært lønnet arbeid. For de som har praksis på annen arbeidsplass vil den normalt bli gjennomført som ulønnet praksis.


All praksis må gjennomføres på arbeidsplasser som kan tilby arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen en har søkt opptak til.

 

Emne 4: Fordypning – 10 uker

Emnet er obligatorisk og avsluttes med innlevering av individuell, skriftlig fordypningsoppgave med etterfølgende individuell, muntlig eksamen.

For fullført og bestått utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål.

Alle utdanninger innen