Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Arendal
Bergen
Haugesund
Stavanger
Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Positiv atferdsstøtte (PAS), Haugesund

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-PAS0001

Studiested

Haugesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-28

Positiv atferdsstøtte (PAS) , Førde

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-PAS0001

Studiested

Førde

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-59

Positiv atferdsstøtte (PAS), Arendal

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-PAS0001

Studiested

Arendal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-68

Positiv atferdsstøtte (PAS), Bergen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-PAS0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-1

Positiv atferdsstøtte (PAS), Stavanger

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-PAS0001

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-20

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som rettes mot mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. Målet med fagskolen er å bidra til å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming og å øke kompetansen hos tjenesteyterne. 

Det overordnede læringsutbyttet er å utdanne studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Etter fullført utdanning skal studentene ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap.

Utdanningen skal være yrkesrettet, tverrfaglig og praksisrelatert og ha et tydelig brukerperspektiv.

Utdanningen passer for

Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialisthelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

Det formelle opptakskravet til fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, er at man har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Ved oppstart gis det nødvendig informasjon om søknad om politiattest. Vent derfor med å søke!

Organisering av opplæring

Utdanningen har en samlet normert tid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år. Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. mnd. Utdanningen består av 4 emner; 2 teoriemner, 1 praksisemne og 1 fordypningsemne. Det er 5 uker praksis. Studentene skal levere en skriftlig oppgave pr. emne.

Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.


Emne 1 (basisemne): Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS) – 18 uker
2a. Grunnleggende rammer og verdier

2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting

2c. Positiv atferdsstøtte, teori og kunnskapsbase

2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser

 

Emne 3: Praksis – 5 uker

Emne 4: Fordypning – 10 uker

Alle utdanninger innen