Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Arendal
Bergen
Bryne
Haugesund
Kristiansand
Lyngdal
Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Kroniske sykdommer

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-LKS0002

Studiested

Haugesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-32

Kroniske sykdommer

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-LKS0002

Studiested

Arendal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-47

Kroniske sykdommer

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-LKS0002

Studiested

Lyngdal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-48

Kroniske sykdommer

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-LKS0002

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-9

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

 

Fagskole Kroniske sykdommer

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er stadig økende, og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester. Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. Ønsker du å være en av de som bidrar til å heve kompetansen på din arbeidsplass? Utdanningen vil gi deg spisskompetanse slik at du kan møte pasientene på en enda mer profesjonell måte.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad ».

 

Utdanningen passer for                                                          

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring, kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse .

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

 

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Helsearbeiderfaget, Portørfaget, Ambulansearbeiderfaget, Helsesekretær eller Aktivitørfaget.

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse , fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse . Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Fagskoleutdanning Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS legger vekt på at studenten skal kunne gjøre rede for ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader og forstå sammenhenger mellom helse og livsstil. Gjennom utdanningen vil studenten får et godt kunnskapsgrunnlag om rehabiliteringsprosesser.

 

Organisering av opplæringen

Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilbys som en deltidsutdanning over 2 år (4 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb.

Undervisningen foregår ca. 5 kvelder pr. mnd.

Utdanningen består av totalt 6 emner; 4 teoriemner, praksis og 1 fordypningsemne

Studenten skal levere en skriftlig oppgave per emne

Praksis går over 10 uker (fulltid)

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad »

 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1. Grunnelementer i helse– og oppvekstfaget

a. Innledende tema

b. Etikk

c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner

a. Stats -og kommunalkunnskap, helse– og omsorgspolitikk

b. Sosiologi og psykologi

 

Emne 2: Kroniske sykdommer – 17 uker

Kronisk sykdom, Diabetes, Hjertesvikt, KOLS, Hjerneslag, Revmatiske sykdommer, Mage-/tarmsykdommer og Nyresvikt.

 

Emne 3: Helsefremmende arbeid – 19 uker

1. Helse og livsstil

2. Kost og ernæring

3.Tobakk

4. Fysisk aktivitet

5. Empowerment, motivasjon og mestring

 

Emne 4. Rehabilitering – 10 uker

1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen

2. Rehabilitering og habilitering

3. Samfunnets tilbud og ressurser

 

Emne 5: Praksis – 10 uker

 

Emne 6: Fordypning i kroniske sykdommer – 16 uke

Alle utdanninger innen