Nøkkelinformasjon

DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.
DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.

Lærested

Studiested

Nettstudier
Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

22. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

60 studiepoeng deltidsutdanning over 2 år. Oppstart august 2022. Utdanning passer for deg som har fagbrev eller utdanning fra videregående opplæring, programområde helse og oppvekstfag. Passer for deg som jobber, eller har ønske om å jobb i barneskole og/eller SFO.

Studiet er delt opp i 6 emner, hvor de 4 første emnene har arbeidskrav og emneeksamen. Emne 5 som er praksis, her leveres en praksisrapport og siste emne er en fordypningsoppgave. Undervisning er digitalt en kveld per uke, men det er også en fysisk samling per semester, som mest sannsynlig blir lagt til en helg. 

Emnene er:

Emne 1: Pedagogikk og didaktikk i barneskole og SFO

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid i barneskole og SFO

Emne 3: Spesialpedagogikk behov og arbeidsmåter - i barneskole og SFO

Emne 4: Spesialpedagogikk i barneskole og SFO

Emne 5: Praksis - 10 uker - egen arbeidsplass

Emne 6:Fordypningsoppgave

Undervisningsopplegg

Nettundervisningen i digitalt klasserom foregår i læringsplattformen Zoom.  Det er faglærer som er ansvarlig for nettundervisningen. Utdanningen legger vekt på undervisningsformer og læringsaktiviteter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer og problemstillinger, generelle utfordringer i arbeidslivet og teori.

Undervisningsformer og læringsaktivitetene vil variere i de ulike emnene, og tilrettelegges med tanke på å utvikle studentenes evne til samarbeid og økt forståelse og respekt for andres fagfelt, samt bidra til å styrke studentenes motivasjon for læring og utvikling.

Studentene kan komme med innspill når det gjelder undervisningsformer og læringsaktiviteter. Undervisningsformene og læringsaktivitetene som benyttes skal bidra til å styrke studentenes motivasjon for utvikling og læring, og bidra til at de opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Variasjon i valg av metoder vil være viktig for å oppnå studiets overordnede læringsutbytte. Pedagogiske tilnærminger som, diskusjoner, oppgaver, gruppearbeid og forelesninger vil være naturlige variasjoner. Det vil legges vekt på arbeid i grupper og på at studentene øver på tema og metoder som utdanningen berører.

Opptakskrav

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

 

 

2.         Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.  

 

Søkere:

  • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider
  • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Dokumentasjon:

  • må være utformet slik at den kan vurderes mot kompetansemålene i fagbrev barne- og ungdomsarbeider og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

 

Opptaksinformasjon

 

1.         Formell kompetanse 

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

 

 

2.         Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.  

 

Søkere:

  • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider
  • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Dokumentasjon:

  • må være utformet slik at den kan vurderes mot kompetansemålene i fagbrev barne- og ungdomsarbeider og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studie

Kvalifikasjon/tittel

Fagbrev helse og oppvekstfag, realkompetansevurdering

Alle utdanninger innen