Nøkkelinformasjon

DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.
DK - Din kompetanse. Sort bakgrunn med hvit skrift.

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

50 000

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen består av følgende emner: Pedagogikk og didaktikk i barnehage (7,5 studiepoeng) 2. Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage (7,5 studiepoeng) 3. Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barnehage (15 studiepoeng) 4. Spesialpedagogikk i barnehage (7,5 studiepoeng) 5. Praksis (15 studiepoeng) 6. Fordypningsoppgave (7,5 studiepoeng)

Fagskoleutdanningen er delt inn i 6 emner med ulike tema.

 

Studieplanen er delt inn i ulike emner med:

 • emne 1 Pedagogikk og didaktikk i barnehage som gjennomføres over 10 uker deltid, tilsvarer 5 uker fulltid
 • emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage gjennomføres over 10 uker deltid, tilsvarer 5 uker fulltid
 • emne 3 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barnehage gjennomføres over 20 uker deltid, tilsvarer 10 uker fulltid.
 • emne 4 Spesialpedagogikk i barnehage gjennomføres over 30 uker deltid, tilsvarer 15 uker fulltid
 • emne 5 Praksis gjennomføres over 10 uker heltid
 • emne 6 Fordypningsoppgave gjennomføres over 10 uker deltid, tilsvarer 5 uker fulltid

Undervisningsopplegg

Nettundervisningen i digitalt klasserom foregår i læringsplattformen Zoom.  Det er faglærer som er ansvarlig for nettundervisningen. Utdanningen legger vekt på undervisningsformer og læringsaktiviteter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer og problemstillinger, generelle utfordringer i arbeidslivet og teori.

Undervisningsformer og læringsaktivitetene vil variere i de ulike emnene, og tilrettelegges med tanke på å utvikle studentenes evne til samarbeid og økt forståelse og respekt for andres fagfelt, samt bidra til å styrke studentenes motivasjon for læring og utvikling.

Studentene kan komme med innspill når det gjelder undervisningsformer og læringsaktiviteter. Undervisningsformene og læringsaktivitetene som benyttes skal bidra til å styrke studentenes motivasjon for utvikling og læring, og bidra til at de opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Variasjon i valg av metoder vil være viktig for å oppnå studiets overordnede læringsutbytte. Pedagogiske tilnærminger som, diskusjoner, oppgaver, gruppearbeid og forelesninger vil være naturlige variasjoner. Det vil legges vekt på arbeid i grupper og på at studentene øver på tema og metoder som utdanningen berører.

Opptakskrav

1.         Formell kompetanse 

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

 

 

2.         Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.  

 

Søkere:

 • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Dokumentasjon:

 • må være utformet slik at den kan vurderes mot kompetansemålene i fagbrev barne- og ungdomsarbeider og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

 

Opptaksinformasjon

1.         Formell kompetanse 

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

 

 

2.         Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.  

 

Søkere:

 • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Dokumentasjon:

 • må være utformet slik at den kan vurderes mot kompetansemålene i fagbrev barne- og ungdomsarbeider og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

Alle utdanninger innen