Fakta

Lærested:

Informasjon oppdatert

19. desember 2022.

Om studiet

Kursene er gratis, via tilskudd fra HKDIR-bransjeprogrammet. Kurset kan tas ved siden av jobb. Kurset er nettbasert og velger ditt tempo innenfor perioden du har tilgang til kursene. Du styrer selv progresjonen innenfor tiden du har tilgang til kurset og jobber fra egen pc. Veiledning fra nettlærer. Du får veiledning på alt av innleveringsoppgaver og god veiledning i hvordan skrive eksamensoppgaver. Ved å sende oss kvittering på oppmelding til eksamen, får du dekt dette av oss. Oppmelding til eksamen må være innenfor perioden hvor gratis fagbrev kurs gjelder. Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamen for praksiskandidater. Du bør ha 2-3 års erfaring fra gjenvinningsfaget. Må være over 23 år. Det er kun 1 skriftlig eksamen. Vi følger offentlig lærerplan.

Dette er innholdet i utdanningen:

Lønnsemd og utvikling

Kjerneelementet lønnsemd og utvikling handlar om korleis ulike faktorar kan bidra til høgare effektivitet, kvalitet og lønnsemd i verksemda. Det handlar òg om å følgje regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerheit. Vidare handlar kjerneelementet om å oppfylle miljøkrav og bruke ressursar effektivt.

Organisasjon og verksemdstøtte

Kjerneelementet organisasjon og verksemdstøtte handlar om å planleggje, organisere, leggje til rette for og utføre oppgåver som støttar styring og drift av verksemder. Kjerneelementet inneber å forstå og arbeide etter måla og kjerneoppgåvene til verksemda. Vidare handlar kjerneelementet om korleis organiseringa av verksemda påverkar drift og arbeidsoppgåver.

Kommunikasjon og service

Kjerneelementet kommunikasjon og service handlar om å gjere administrative prosessar stadig betre og meir brukarvennlege. Kjerneelementet inneber å tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukarar internt og eksternt og om å representere verksemda.

 

Folkehelse og livsmeistring

I vg3 service- og administrasjonsfaget handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å byggje profesjonelle relasjonar i kommunikasjon og samhandling med ulike menneske. I dette ligg det å kunne handsame reaksjonar, setje grenser og respektere andre sine grenser i ulike relasjonar og arbeidssituasjonar. Vidare handlar det om å ha kunnskap om og vise respekt for ulike kulturar og individ. Folkehelse og livsmeistring handlar òg om å sikre god fysisk og psykisk helse gjennom kunnskap om helse, miljø og sikkerheit og om pliktene og rettane arbeidstakaren og arbeidsgivaren har i arbeidslivet.

 

Berekraftig utvikling

I vg3 service- og administrasjonsfaget handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om å reflektere over kva ein berekraftig ressursbruk inneber i stillingar innanfor service og administrasjon. Det handlar om å oppfylle miljøkrav, vurdere kostnader og bruke ressursar effektivt og med vekt på berekraft for å unngå tap av verdiar og belastningar på klimaet. Vidare handlar det tverrfaglege temaet om å reflektere over etiske dilemma knytte til personvern og behov for openheit.