Reiseleder

– Å være rei­se­le­der pas­ser fint for deg som er klar for nye ut­ford­rin­ger, og rett og slett vil se, nyte og lære mer om li­vet, sier Wiktoria.
Ei dame i oransje t-skjorte. Hun holder en oransje perm, og smiler til kameraet. Hun er ute.
Wiktoria Kubow, 22 år
Reiseleder/guide
Ving
«Jeg bor i utlandet, og mye er annerledes enn i Norge. Jeg lærer meg nye historier, og blir kjent med nye kulturer.»
― Wiktoria Kubow
Intervju:
Sylwia Sørensen
Publisert: 25.03.2024
«Jeg bor i utlandet, og mye er annerledes enn i Norge. Jeg lærer meg nye historier, og blir kjent med nye kulturer.»
― Wiktoria Kubow
«I denne jobben lærer man seg språk veldig fort.»
― Wiktoria Kubow

Hvor­for valg­te du å bli rei­se­le­der?

– Da jeg gikk id­retts­lin­jenvi­de­re­gå­en­de, hadde vi så­kalt «tre­nings­le­del­se» der vi lag­de tre­nings­ti­mer selv. Det å lede res­ten av klas­sen pas­set meg midt i blin­ken. Jeg ten­ker at det må ha star­tet mine tan­ker om å bli rei­se­le­der.

Jeg har jeg all­tid likt å ha an­svar, plan­leg­ge ak­ti­vi­te­ter og lede grup­pen. Jeg meld­te meg alltid først da det var det snakk om plan­leg­ging av en ny tur med ven­ner el­ler fa­mi­lie. Jeg fant både ho­tel­ler, fly og ste­der vi skul­le be­sø­ke. I til­legg les­te jeg meg mest mu­lig opp for å «gui­de» and­re.

Yr­ket er unikt, sy­nes jeg. Man får mu­lig­he­ten til å opp­le­ve og lære seg utro­lig mye. Jeg er norsk, født i Po­len. Nå bor jeg i Spa­nia og læ­rer meg spansk. Sam­ti­dig har vi man­ge svens­ke, dans­ke og fins­ke gjes­ter. Jeg bor sam­men med to fins­ke kol­le­ga­er. I star­ten tenk­te jeg at det blir stress å snak­keman­ge uli­ke språk, men det gikk vel­dig fint.

Image

Hvor­dan er en van­lig ar­beids­dag for deg?

– Jeg job­ber i Ving på uli­ke de­sti­na­sjo­ner. Man sø­ker på en ny de­sti­na­sjon for én se­song. Som­me­ren 2023 var jeg på Mal­lor­ca, nå er jeg på Gran Ca­na­ria, og et­ter fe­ri­en i Norge rei­ser jeg til Tyr­kia for som­mer­se­son­gen. Når man er på en de­sti­na­sjon, job­ber man i et team. Vi er vel­dig tett på hver­and­re, for­di vi job­ber, bor og til­brin­ger fri­tiden sam­men. Man blir fort knyttet til hver­and­re, og får ven­ner for li­vet.

I den­ne job­ben er alle da­ge­ne helt uli­ke. Jeg har en vel­dig mor­som og va­ri­ert hver­dag. En dag kan jeg være på fly­plas­sen og ta imot gjes­ter. Jeg sier ifra hvor de skal gå til bus­sen. Et­ter det er jeg med i en av bus­se­ne. Trans­fer til ho­tel­ler tar ca. en halv time, og på den ti­den gir jeg en del in­for­ma­sjon til gjes­te­ne.

På Gran Ca­na­ria har vi of­test gjes­ter som kom­mer for én uke, men det fin­nes også noen som bru­ker å være to uker el­ler enda leng­re. De fles­te som kom­mer hit, har vært her før. Når jeg spør folk på bus­sen om hvor man­ge gan­ger de har be­søkt Gran Ca­na­ria, kom­mer det ofte svar fra fem gan­ger og opp­over. Rekorden var fak­tisk 85 gan­ger.

Når jeg er på ho­tel­let, har jeg ser­vi­ce for gjes­te­ne. Hos meg kan de be­stil­le ut­fluk­ter el­ler bil. Hvis noen har spørs­mål, sva­rer jeg på dem. Og hvis det er noen pro­ble­mer, for ek­sem­pel med ho­tel­let, så fik­ser vi det di­rek­te.

ho­tel­le­ne har vi også vel­komst­mø­ter. Da in­for­me­rer vi gjes­te­ne om de­sti­na­sjo­nen, ut­fluk­ter, gir dem uli­ke tips om for ek­sem­pel de bes­te re­stau­ran­tene el­ler ste­der å be­sø­ke.

Jeg er mye ute på far­ta, men også litt på kon­to­ret. I til­legg er jeg også en del på kun­de­ser­vi­ce, hvor vi tar imot sam­ta­ler, e-pos­ter og mel­din­ger fra kun­der fra hele ver­den.

I det siste over­tok jeg også Ving Norge sin In­sta­gram for en dag. Det er ikke en del av min van­li­ge jobb, men jeg ble fore­spurt om å gjø­re det. Det var vel­dig kult. Jeg vil­le spre kunn­skap og vise at Gran Ca­na­ria har så man­ge fine ste­der, og ikke bare er «Granca», som man­ge sier.

Når opp­hol­det til gjes­te­ne er over, drar vi med dem til fly­plas­sen. Hvis noen har be­hov for as­si­stan­se, fik­ser vi det.

Hva kre­ves for å kun­ne job­be som rei­se­le­der?

– Hvis du vil job­be som rei­se­le­der, tren­ger du ikke å opp­fyl­leman­ge spesifikke krav. Det som er vik­tigst, er at du er over­be­vist om at det er rik­tig valg for deg, og vi­ser dette på jobb­in­ter­vju­et. Du må være ge­nu­in, de­di­kert, læ­re­vil­lig og nys­gjer­rig på nye folk og steder.

Jeg vil si at det å ha noe i CV-en i form av er­fa­ring, ab­so­lutt er et stort pluss. Det kan være tid­li­ge­re job­ber, sko­ler el­ler kurs som du har tatt. All re­le­vant ut­dan­ning er vel­dig po­si­tivt og kan helt sik­kert hjel­pe deg med å få jobb.

Hvem pas­ser det­te yr­ket for, og hvem pas­ser det ikke for?

– Av egen er­fa­ring kan jeg si at rei­se­le­de­re må være fle­ks­ible. Det er for­skjell fra en de­sti­na­sjon til en an­nen, ti­me­pla­ner er uli­ke, og opp­ga­ve­ne også.

Det er vik­tig at du er po­si­tiv og hol­der mo­tet oppe. Det er et stort pluss hvis du er ut­ad­vendt. Slike folk ser man med en gang, for­di de vi­ser det med kropps­språket. Og man be­hø­ver mye ener­gi som smit­ter over på and­re.

Å være rei­se­le­der pas­ser fint for deg som er klar for nye ut­ford­rin­ger, og rett og slett vil se, nyte og lære mer om li­vet.

Hvis man ten­ker å job­be i ut­landet som meg, vil det være ut­ford­ren­de med fa­mi­lie­liv. Vi byt­ter de­sti­na­sjo­ner hver se­song, og er sjel­den i Norge. Jeg valgte å pri­ori­te­re meg selv nå. Jeg vil job­be i uten­lands­stil­ling når jeg har den mu­lig­he­ten, og før jeg etab­le­rer fa­mi­lie.

Jeg sy­nes at det er et fan­tas­tisk yrke som kan pas­se fint for man­ge, også for en pe­ri­ode. Jeg ten­kerjob­ben min som det bes­te val­get jeg har tatt i li­vet mitt. Jeg vet om vel­dig man­ge unge som fø­ler at de må star­te på en ut­dan­ning, el­ler blir pres­set til å vel­ge et yrke. Sam­ti­dig vet de egent­lig ikke hva de vil gjø­re. Man­ge ang­rer på de val­ge­ne de tok, noen drop­per ut un­der­veis. Der­for er det lurt å gjø­re ting som man vir­ke­lig vil.

Hva li­ker du best med å være rei­se­le­der?

– Det al­ler bes­te er nok alle kol­le­ga­er jeg blir kjent med. Vi job­ber ikke bare tett på hver­and­re, men er også sam­menfri­ti­den. Det la­ger et sterkt bånd mel­lom oss, og man får vir­ke­lig ven­ner for li­vet. Det er helt ube­skri­ve­lig. Det er også vel­dig fint å tref­fe gjes­te­ne våre. Jeg har hørt så man­ge utro­li­ge his­to­ri­er fra dem. Det har jeg lært mye av.

Jeg sy­nes det er vel­dig spen­nen­de å kun­ne ha den hver­da­gen som jeg har nå. Den in­ne­hol­der man­ge fine men­nes­ker, og man­ge nye ting. Jeg bor i ut­lan­det, og mye er an­ner­le­des enn i Norge. Jeg læ­rer meg nye his­to­ri­er, og blir kjent med nye kul­tu­rer.

Å job­be som rei­se­le­der er helt unikt. Jeg had­de and­re job­ber før, men jeg har ald­ri vært i nær­he­ten av en jobb hvor jeg har ut­vik­let meg så mye. Å søke på den­ne job­ben har vært det beste valget jeg noen gang har gjort. Og det me­ner jeg vir­ke­lig. Jeg fø­ler at jeg har blitt et helt nytt men­nes­ke her. Der­for vil jeg an­be­fa­le det på det ster­kes­te for alle som ten­ker at dette kan passe for dem.

Hva li­ker du mi­nst?

– Vi byt­ter de­sti­na­sjon hver se­song. Man er ikke all­tidhel­dig at man nes­te se­song får job­be vi­de­re med folk som man kom­mer så tett inn­på. Jeg li­ker ikke å si «ha det» til mine næ­rme­ste kol­le­ga­er, det kan fort bli leit.

Image

Hvil­ke and­re mu­lig­he­ter fin­nes in­nen­for yr­ket?

– Som rei­se­le­der kan du job­beman­ge de­sti­na­sjo­ner, både sto­re og små. Det fin­nes vel­dig mye for­skjel­lig, så hvor­dan du job­ber der vil va­ri­e­re.

Du kan job­be som meg, eller du kan job­be som barne­gui­de el­ler fit­ness­gui­de. Sistnevnte dri­ver med uli­ke in­nen­dørs- og uten­dørs­ak­ti­vi­te­ter som yoga, pila­tes og vann­aero­bic. Man kan job­be in­nen­for kon­sept­ho­tel­ler, og job­be i re­sep­sjon el­ler i re­stau­rant.

Som rei­se­le­der har du også mu­lig­het til å job­be deg opp­over til en sjefs­stil­ling in­nen­for be­drif­ten. Man kan for ek­sem­pel bli ser­vi­ce­man­ager og ha an­svar for guide­ne. Eller man kan bli de­sti­na­sjons­man­ager, som har an­sva­ret for hele de­sti­na­sjo­nen, alle ser­vi­ce­man­age­re og guide­ne.

Hva tje­ner en rei­se­le­der?

– I det­te yr­ket va­ri­e­rer lønn vel­dig, så det er vel­dig van­ske­lig for meg å gi et kon­kret tall. Det som er vik­tig å si er at hvis du job­ber som meg på en de­sti­na­sjon, be­hø­ver du nes­ten ikke bru­ke pen­ger. Man får rett og slett vel­dig mye in­klu­dert. Her dek­ker ar­beids­gi­ver ut­gif­ter som blant an­net bo­lig, bil, te­le­fon og for­sik­rin­ger. I til­legg til det­te har vi ra­bat­ter hos vel­dig man­ge sam­ar­beids­part­ne­re, så vi spa­rer mye.

Hvor­dan er sjan­se­ne for å få jobb som rei­se­le­der?

– Det fin­nes le­di­ge stil­lin­ger. Alt er mu­lig hvis man bare leg­ger ned nok inn­sats og vi­ser at det­te er noe man vir­ke­lig vil. Man må rett og slett bare søke på le­di­ge stil­lin­ger. Du ta­per in­gen­ting på å søke.

Selv send­te jeg søk­na­den i ok­to­ber, og så had­de jeg in­ter­vju en må­ned se­ne­re. Da jeg møt­te opp i Oslo, var det fle­re kan­di­da­ter der. Så kom jeg med vi­de­re i pro­ses­sen, og et­ter hvert fikk jeg vite at jeg skal job­be på Mal­lor­ca.

Jeg vet at det fin­nes vel­dig man­ge som ikke tør å søke på slike job­ber som jeg har. Dess­ver­re er språk­bar­rie­ren noe som stop­per folk. Vi job­ber i et nor­disk team, og sam­ar­bei­der med kol­le­ga­er fra Nor­den. Der­for må man snak­ke svensk, dansk el­ler eng­elsk. Da jeg star­tet å job­be, var jeg ikke mes­ter i noen av dis­se språke­ne. I star­ten syn­tes jeg at det var supervanskelig med svensk, men et­ter to uker for­stod jeg 90 % av svensken, og et­ter to må­ne­der var jeg som en svens­ke selv. I den­ne job­ben læ­rer man seg språk vel­dig fort.

Tilhørende utdanninger

Reiselivsfaget

Du lærer om å legge grunnlaget for yrkesutøvelse knyttet til det helhetlige reiselivsproduktet, som inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

Finn studier
Hotell og reiseliv

Utdanningen gir deg forståelse for fag som markedsføring, salg og service, forretningsutvikling og økonomistyring. Noen skoler gir også språkundervisning og eventplanlegging.

Finn studier
Reiseliv

Du lærer deg å skape og markedsføre spennende reiseopplevelser for kunder.

Finn studier