× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i politivitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
Masterstudiet i politivitenskap er organisert i åtte emner som bygger på hverandre. Til sammen utgjør emnene en mastergrad i politivitenskap med et omfang på 120 studiepoeng.

Studienivå

Master og høgare

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

 7. og 8.
 semester       

  Emne 8: Masteroppgave (30 stp)
 6. semester   Emne 7: Prosjektdesign (5 stp)
  Emne 6: Fordypning metode (10 stp)
            6A: Kvalitativ metode eller
            6B: Kvantiativ metode 
 5. semester   Emne 5: Valgfritt emne (15 stp)
 4. semester   Emne 4: Politi som kunnskapsstyrt organisasjon: etterretning, analyse og evaluering (15 stp)
 3. semester   Emne 3: Polisiær virksomhet og praksis (15 stp)
 2. semester   Emne 2: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode (15 stp)
 1. semester    Emne 1: Innføring i politivitenskap (15 stp)

Modellen illustrerer at emnene 1, 3, 4 og 8 er spesifikke for masterutdanningen i politivitenskap og obligatoriske for alle studentene. Emne 2 og 7 overlapper med tilsvarende emner i det erfaringsbaserte masterstudiet i etterforskning. I emne 5 skal studentene ta et valgfritt emne. Videre må studentene i emne 6 velge mellom fordypning i kvalitativ og kvantitativ metode. Det tas forbehold om endringer av studieplanen.

Organisering og arbeidsmåter

Masterstudiet tilbys som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og har en normert studietid på fire år.

Normert studieprogresjon er 15 studiepoeng hvert semester. Hvert av de fire studieårene anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 3400 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

 

Se hele studieplanen (PDF)

Opptakskrav

Studiet er åpent for studenter som søker rett fra bachelorutdanningen ved Politihøgskolen og for polititjenestepersoner fra andre nordiske land. Jurister og samarbeidende yrkesgrupper innen tollvesen, kriminalomsorg eller kriminalitetsforebyggende virksomhet kan også søke opptak.

Søkere med utdanning fra Politihøgskolen må ha:

  • Vitnemål for bestått bachelorgrad/treårig grunnutdanning

  • Søkere med toårig utdanning fra Politiskole må dokumentere minst 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)

Søkere uten utdanning fra Politihøgskolen må ha:

  • Bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Søkere uten utdanning fra Politihøgskolen må også dokumentere én av følgende:

  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten
  • Minst to år med relevant arbeidserfaring innenfor politi, toll, kriminalomsorg, barnevern, kriminalitetsforebyggende arbeid eller andre organ som opererer i tett samarbeid med politi- og lensmannsetaten

Alle søkere må dokumentere én av følgende fordypninger:

  • Fordypning i relevant fagkrets med et omfang av minimum 80 studiepoeng
  • Integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor relevant fagkrets for masterutdanningen

Alle søkere må dokumentere et gjennomsnitt med minst karakteren C eller bedre, alternativt 3.0 eller bedre etter gammel ordning.

Karaktersnitt beregnes på bakgrunn av den treårige utdanningen som skal benyttes som opptaksgrunnlag.

Søkere med politiutdanning fra andre nordiske land må dokumentere utdanning tilsvarende en bachelorgrad i varighet og omfang.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere at de dekker de formelle kravene for utenlandsk utdanning gitt av NOKUT, herunder også eventuelle krav til norsk og engelsk gitt i GSU-listen.

Kvoter 

Inntil 15 studieplasser forbeholdes søkere tilsatt i politi- og lensmannsetaten. 
Plasser i kvote tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum. Søkere som ikke tilfredsstiller kvotekravet konkurrerer med andre søkere om øvrige studieplasser.

Rangering av søkere

Rangering av søkere skjer etter poeng gitt på bakgrunn av den utdanningen som benyttes for å tilfredsstille opptakskrav til utdanningen, samt tilleggspoeng. Søkere kan oppnå tilleggspoeng for både utdanning og praksis, begrenset oppad til inntil 4 tilleggspoeng.

Tilbys ved:

  • Politihøgskolen Oslo

Lignende utdanninger