× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Strategisk HRM 10 sp favoritt ikon

Universitet og høgskole
De fleste ledere har ansvar for en eller flere medarbeidere. Dette kalles personalansvar og krever at ledere utøver personalledelse - Human Resource Management (HRM). Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Ledelse handler langt på vei om å få tilslutning fra medarbeidere på retning og mål for virksomheten og velge riktige virkemidler slik at felles mål kan nås. Betegnelsen strategisk human resource management (SHRM) brukes når HRM bidrar til å utvikle og realisere virksomhetens strategi. I større organisasjoner er det ofte egne HR-avdelinger med et strategisk ansvar for utarbeidelse av prinsipper og retningslinjer for hvordan dette skal gjøres. Dette budskapet må kommuniseres ut til alle ledere og medarbeider i hele virksomheten. Konkurransedyktig SHRM fokuserer på multiple målsettinger som i utgangspunktet kan se ut som de er i konflikt med hverandre: resultatmål målt i økonomiske termer eller andre virksomhetsmål, kvalitet i produkter og tjenester, helsefremmende og utviklende arbeidsplasser og et positivt bidrag til det samfunnet vi er en del av - bedriftens samfunnsansvar. En viktig del av strategisk personalledelse er å finne arbeidsformer som gjør det mulig å innfri i forhold til både virksomhetens og medarbeidernes mål og forventninger. Emnet er basert på evidensbasert ledelse og vil vise fram hva forskning sier om effektive systemer for å rekruttere, mobilisere, beholde, organisere og lede organisasjonens menneskelige verdier.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

10

Om studiet

Emnekode: E-MBA240 (10 studiepoeng)

Kurset starter med presentasjon av noen av de utviklingstrekk i arbeidslivet som kan ha betydning for personalledelse. Det gjelder blant annet demografiske endringer, teknologiske endringer, økt global konkurranse, en internasjonal arbeidsstyrke og arbeidslivspolitikk. Kurset har to sentrale temaområder: 1) Hvordan tenke systematisk og strategisk om å lede organisasjonens menneskelige ressurser? og 2) Hva må gjøres for å implementere valgt strategi for ledelse av de menneskelige ressursene for en gitt organisasjonen for å oppnå konkurransefordeler gjennom medarbeiderne

Noen av temaområdene:

 • Hva er HRM og SHRM?
 • Hvilke samfunnsforhold påvirker HRM?
 • Finnes en beste praksis HRM?
 • Hva er beste tilpasning til HRM?
 • Har jeg som medarbeider noe å si? Medvirkning i norsk og internasjonalt arbeidsliv
 • Rettslige sider ved personalledelse
 • Fast jobb? Nye tilknytningsformer i arbeidslivet.
 • Hva bør ledere vite om motivasjon?
 • Jobbanalyse, jobbdesign og organisasjonsstruktur
 • Er krigen om de beste talentene en feilfokusering? Om rekruttering og om talent er flyttbart.
 • Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og konkurransefordeler gjennom SHRM
 • Kompetanseutvikling, lederutvikling og karriere
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær
 • Bedriftens samfunnsansvar og SHRM i et internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker valg av HRM-strategi
 • Kunne redegjøre for ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner og hvilke konsekvenser disse har for HRM
 • Kunne redegjøre for beste praksis og beste tilpasning på HRM
 • Kunne diskutere ulike HRM-strategier, metoder og teknikker

Ferdigheter

 • Kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert organisasjon og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene
 • Kunne videreutvikle HRM-metoder og teknikker i forhold til definerte mål for en virksomhet
 • Kunne formulere og gjennomføre tiltak for helsefremmende arbeidsplasser

Generell kompetanse

 • Kjenne til rettslige rammer for personalledelsen
 • Kjenne personalledelsens og medarbeidernes ansvar og forpliktelser få å skape godt arbeidsmiljø og gode prestasjoen i arbeidslivet
 • Kjenne de faktorene som skaper motivasjon i arbeidslivet
 • Kjenne til de faktorene som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser