Beskrivelse

Her finner du oversikt over gratis kurs og utdanning for deg som jobber innenfor jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen. De tre næringene er en del av naturbruket, som omfatter produksjon og utnyttelse av naturressurser. Kursene er tilrettelagt slik at du kan ta dem på deltid, om kvelden eller i helger, ved siden av full jobb. Mange er lagt opp som nettstudier. Målet er å tilby kompetanse som jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen har bruk for.  

Jordbruksnæringen

Jordbruksnæringens ansvarsområder og oppgaver er knyttet til dyrking av planter og oppdrett av husdyr, samt drift og vedlikehold av både gårdsbruk, maskiner og utstyr, og salg av produkter.  

Skogbruksnæringen

Skogbruksnæringens ansvarsområder og oppgaver er knyttet til skogpleie, hogst, transport og foredling av tømmer.  Det handler blant annet om bruk og vedlikehold av avanserte skogsmaskiner, planlegging, ledelse og kontroll av skogbruksaktiviteter (skogpleie, hogst, tynning, planting og gjødsling) og ansvar for å optimalisere skogproduksjonen og ivareta det biologiske mangfoldet. Et annet ansvarsområde handler om forvaltning av skogeiendommer og ressurser på en bærekraftig måte (økonomisk, sosialt og miljømessig). For å forvalte skog kreves også gode kunnskaper om tilgrensende fagområder som juss, eiendomsrett, skatt, markedsføring og samfunnsforhold.  

Gartnerinæringen

Gartnerinæringen ansvarsområder og oppgaver handler gartneroppgaver som dyrking, stell og salg av plantevekster, arbeid i gartnerier, hagesentre, planteskoler, frukthager, grønnsakshager og blomsterbutikker.  Anleggsgartneroppgaver omfatter planlegging, anlegg og vedlikehold av grøntanlegg (parker, hager, lekeplasser, idrettsanlegg, kirkegårder og veikanter). Materialer som brukes er planter, stein, tre, vann og lys. Gartneriteknikere har ansvar for å lede, kontrollere og optimalisere gartneriproduksjonen, blant annet ved bruk av digitale verktøy og sensorer til overvåking og regulering av klima, vann, næring og lys. Nødvendig kunnskap er plantevitenskap, og kompetanse innenfor tilgrensende fagområder som økonomi, administrasjon, ledelse og bærekraft.   

Blant sysselsatte innenfor jordbruks- skogbruks og gartnerinæringen er det også behov for kunnskap om økonomi, administrasjon, ledelse og bærekraftig drift.   

Opptakskrav

Laget for ansatte i jordbruks-, skogbruk- og gartnerinæringen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i jordbruks-, skogbruk- og gartnerinæringen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Varighet

Varierer

Varighet

Varierer


  • Jordbruks-, skogbruks-, og gartnerinæringa (48294)