Nøkkelinformasjon

AOF Vestlandet-Agder - Logo
AOF Vestlandet-Agder - Logo

Studiested

Kvinesdal
Odda
Ryfylke

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift kr. 1000,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

Informasjon

Fagskoleutdanningen «Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi» fokuserer på hvordan sansestimulering og digital teknologi kan bidra til å forbedre livskvaliteten til barn, unge, voksne og eldre med behov for habilitering eller rehabilitering. Sansestimulering har vist seg å øke kommunikasjonsevnen, forbedre søvn og appetitten, dempe uro og behovet for smertelindring, samt bidra til bedre samspill mellom pasient/bruker, pårørende og personell. Etter endt utdanning vil du ha kompetansen til å implementere digitale sansestimulerings- og VR-teknologier på arbeidsplassen og utvikle arbeidsmetoder som gjør dette til en naturlig del av tjenestetilbudet.

Lær mer om bruken av velferdsteknologi i demensomsorgen i Odda fra denne artikkelen fra NRK.


Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

 

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi, kreves det fagbrev som barne og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og
aktivitører kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget eller Aktivitørfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentert autorisasjon som helsefagarbeider etter godkjenning fra NOKUT
eller HK-dir. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentert utdanning/autorisasjon som sykepleier, vernepleier, barnehagelærer, barnevernspedagog eller pedagog. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren og/eller helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være barnehage, skole, SFO, hjemmetjeneste, barneavdeling på sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, barnevern, asylmottak, krisesentra, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling etc.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.
Fullført og bestått utdanning gir gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Politiattest
På grunn av prosjekt krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre
enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

 

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget
1a. Innledende tema
1b. Etikk
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
2. Samfunnsfaglige emnerk 
2a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk
2b. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk
2a. Grunnlagstenkning
2b. Lovgivning og retningslinjer

Emne 3: Digital sansestimulering og VR-teknologi
3a. Velferdsteknologi og digital sansestimulering
3b. Arbeidsprosessen
3c. Utøvelse av sansestimulering

Emne 4: Kommunikasjon, samarbeid og implementering
4a. Kommunikasjon og samarbeid 
4b. Teknologi
4c. Implementering og gjennomføring

Emne 5: Prosjektarbeid

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid, fortrinnsvis på
egen arbeidsplass, med et tema som er knyttet til minst 2 læringsutbytter for hvert av
områdene; «kunnskap», «ferdigheter» og «generell kompetanse».

Prosjektarbeidets omfang er 60 timer. Tema og problemformulering skal godkjennes av faglærer og være praksisnær. Hver student har en veiledning på prosjektarbeidet i løpet av emnet.

Emne 6: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for
fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være
knyttet til prosjektarbeidet og ett eller flere tema i utdanningen.

Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og
erfaringer fra prosjektet.