Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

0

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vil du fordype deg i aktuelle spørsmål om samfunnet? Om du tar mastergrad i sosiologi vil du få kjennskap til ulike teorier om det moderne samfunn, til sentrale sosiologiske emner og metoder for å studere samfunnet.

I mastergraden i sosiologi kan du studere hvordan lokale, nasjonale og globale fellesskap dannes og forvitrer, og hvem og hva som har makt til å bestemme individenes deltakelse på samfunnets ulike felt som medisin og helse, kultur og familieliv.

Du kan videre studere hva som er forholdet mellom tradisjon og modernitet i globaliseringens tid, mellom sosiale bevegelser og samfunn, hva som skaper sosial ulikhet og sosiale konflikter, og hva betingelsene for fellesskap og samarbeid er.

Mastergradsprogrammet i sosiologi består av en opplæringsdel og en masteroppgave. Opplæringsdelen består av 40 studiepoeng obligatoriske emner og 20 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg kommer masteroppgaven på 60 studiepoeng. De obligatoriske emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven.

Valgemnene i sosiologi vil hovedsakelig ha form av forskningsseminarer, og vil være knyttet opp mot de ansattes forskning. Emner fra andre fagområder kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Se mer informasjon om oppbyggingen av studiet lenger ned på siden.

Undervisningsopplegg

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar med studentfremlegg, praktiske øvelser og veiledning. Undervisningsformen og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig kompetanse og til å presentere sin kunnskap på ulike måter.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som er lagt inn i undervisningen. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i sosiologi

Opptaksinformasjon

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Fordypning: Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng in sosiologi. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5). Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Opptak til masterprogrammet er regulert etter Forskrift om opptak til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Læringsutbytte

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • stor forståelse og innsikt i samfunnsvitenskapelige teorier generelt, og sosiologiske teorier spesielt.
  • dyp innsikt i forskningsmetoder og metodologiske fagtradisjoner.
  • evne til kritisk refleksjon over eget og andres faglige arbeid.

Ferdigheter:

  • kompetanse til kritisk forståelse og analyse av samfunnsprosesser og strukturer.
  • evne til å undersøke samfunnet ved utforming av forskbare problemstillinger.
  • kunnskap om gjennomføring av empiriske undersøkelser og anvendelse av vitenskapelige forskningsmetoder.
  • faglig tyngde til å kommunisere forskningsresultater til et bredt publikum.
  • egnethet til å lede og utføre faglige utredninger alene eller sammen med andre.

Karrieremuligheter

Mastergradsprogrammet i sosiologi kvalifiserer for arbeid både innenfor det private næringsliv, organisasjoner i det sivile samfunn og offentlig sektor. Målgruppe for master i sosiologi er studenter som ønsker kompetanse til analyser av organisasjoner, planleggings- og utredningsoppgaver, formidlingsoppgaver eller undervisning i videregående skole, høyskoler og universitet. Med fullført mastergrad i sosiologi vil man også være godt kvalifisert for arbeid innenfor forskning.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I SOSIOLOGI

Alle utdanninger innen