Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 37.90 (primær)
  • 48.50 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

186877

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vi trenger kunnskap om hvordan uforutsette hendelser, som naturhendelser, katastrofer, kriser eller ulykker påvirker samfunnet både lokalt og globalt. Dette studiet gir deg innsikt i hvordan man kartlegger og håndterer risiko og sårbarhet. Du lærer hvordan samfunnet påvirkes av katastrofer og hvordan krisehåndtering fungerer etter krisen er et faktum. Du får kunnskap om sikkerhet, HMS, beredskap og miljøutfordringer. Slik kan du være med å forebygge ulykker, sikre kritiske samfunnsfunksjoner, håndtere kriser og dermed bidra til et tryggere samfunn.

På dette studiet lærer du om hvordan man kan forebygge og håndtere forskjellige katastrofer, nødsituasjoner og kriser. Det kan være alt fra en arbeidsulykke i en bedrift til nasjonale og globale hendelser som Covid-19 og konsekvensene av klimaendringer.

Både i Norge og utlandet ser vi et økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for økt kompetanse. Dette studiet gir deg blant annet kunnskap om forvaltningsstrategi, samfunnsplanlegging og miljøforvaltning. Du kan lære om problemstillinger knyttet til miljø og sårbarhet i Arktis. Du kan også lære om Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og krisehåndtering.

Målet er å lære hvordan man kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet. Du lærer også om hvordan man kan forebygge og håndtere eventuelle kriser. Studiet gir deg kunnskap som er relevant for en rekke samfunnsinstitusjoner, bedrifter og kommuner.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Opptaksinformasjon

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.htmlhttps://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2021: 45.

Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 51,3. Førstegangsvitnemål: 43,3
  • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: 46,7. Førstegangsvitnemål: 42,4
  • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: 47,0. Førstegangsvitnemål: 39,2

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Du får god innsikt i teorier og problemstillinger innenfor sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer med særskilt vekt på utvikling av nordområdene. Du lærer også om metoder og analytiske tilnærminger som verktøy for vurdering av risiko, sårbarhet og bærekraft.

Kunnskap om risikosamfunnet og utvikling av samfunnssikkerhet som fagområde, både i Norge og det internasjonale samfunn er sentralt i dette studiet.

Gjennom kunnskap om vitenskapelig og teknologisk nytenkning innenfor samfunnssikkerhet og miljø, kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet. Du får kunnskap som gjør at du som fagperson kan bidra i behandling av etiske problemstillinger i prosesser mellom ulike interesser. Du vil også lære hvordan kriser påvirket samfunnet.

Du kan gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og være med å påvirke samfunnsutviklingen.

Karrieremuligheter

I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering. Man kan jobbe internasjonalt med humanitær bistand i for eksempel FN.

Tidligere studenter jobber blant annet i: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Troms Kraft, Statnett, Redningsselskapet, UNN, Kystverket, Statens Vegvesen, MOWI, Norwegian Royal Salmon og Forsvaret.

Med kunnskap om beredskapsplanlegging, HMS, risikoanalyse, forvaltning og krisehåndtering vil du være kvalifisert for jobber innen et bredt spekter av virksomheter i privat og offentlig sektor. HMS er et viktig tema og arbeidsområde i alle bedrifter og organisasjoner.

Utveksling

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet.

Eksempler på utvekslingssteder er University of Tasmania, California State University Monterey Bay og Stockholm University.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ