Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ønsker du å tilegne deg avansert kunnskap om religioner og om hvordan man kan analysere religioners roller i ulike sammenhenger, da er masterstudiet i religionsvitenskap noe for deg. Ved UiT har religionsvitenskap særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold og på religioner blant urfolk andre steder i verden.

Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religioner studeres i sine sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man gjennom begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker å forstå både allmenne trekk og det særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i.

Gjennom studiet får du bred kompetanse i religionshistorie, religionsantropologi og religionsvitenskapelig teori og metode, samt spesialisert kompetanse innenfor et eller flere fagfelt avhengig av hvilket tema du velger for din masteroppgave.

Studieprogresjon:

Studiet består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner innen teori, metode og prosjektplanlegging (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De obligatoriske emnene skal sikre et solid faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge fagfelt for fordypning og spesialisering.

Noen valgemner tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre fag kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Undervisningsopplegg

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Opptakskrav

Bachelorgrad i religionsvitenskap

Opptaksinformasjon

Opptakskravet til master i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Gjennomsnittskarakteren er C (2,5) eller bedre, og beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

- har tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet.

- har inngående kunnskap om fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.

- kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på nye områder og analysere faglige problemstillinger.


Ferdigheter
Kandidaten

- behersker etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

- kan under veiledning utvikle en forskningsplan og selvstendig

- gjennomføre teoretiske og empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.

- viser en selvstendig og kritisk holdning til religionshistorisk kildemateriale og religionsvitenskapelige fremstillinger.


Generell kompetanse
Kandidaten

- kan jobbe selvstendig med en religionsvitenskapelig problemstilling og gjennomføre mindre forskningsoppgaver.

- kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for religionsvitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og andres forskning.

- kan formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Karrieremuligheter

Studiet i religionsvitenskap kvalifiserer for jobber innen forskning, museumsvirksomhet, og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, for eksempel i internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia, administrasjon og undervisning.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjennig ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i religionsvitenskap tilrettelegger for utveksling i 2. semester (vår) og 3. semester (høst).
Blant UiTs. mange utvekslingsavtaler har religionsvitenskap egne avtaler med disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I RELIGIONSVITENSKAP

Alle utdanninger innen