Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

186482

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Religioner spiller sentrale roller i mange samfunn og kulturer. De preger ofte hvordan mennesker tenker og handler. Kunnskap om religioner er derfor viktig i dag. Religionsvitenskap gir deg innsikt i religiøse tradisjoner i fortid og nåtid, lokalt og globalt. Du lærer å analysere religiøse fortellinger og praksiser og sammenhenger de inngår i. Ved UiT fokuserer faget særlig på religioner blant urfolk, kristendom og nye religioner.

Gjennom studiet får du en innføring i ulike religiøse tradisjoner, fra fortid og i nåtid, lokalt og globalt. Religiøse praksiser, fortellinger og institusjoner studeres i lys av historiske, kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og økologiske forhold.

Studiet gir deg redskaper til å analysere og forstå roller som religioner og religiøsitet spiller i bestemte sammenhenger. I hvilke livssituasjoner blir religion ofte viktig? Hvordan påvirker religioner og religiøsitet møter mellom mennesker? Hvordan kan religioner bidra både til samhold og samfunnsdannelser og til fremmedgjøring og konflikter? Hvordan brukes religion politisk? Religionsvitenskapen finner svar på slike spørsmål ved å studere konkrete tilfeller.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, derfor er dette tema som inkluderes i flere av emnene våre. Andre geografiske regioner vi fokuserer på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT benytter antropologiske og historiefaglige metoder og har særlig kompetanse på nyreligiøsitet og nye religioner, på ulike former for kristendom, og på ulike religioner blant urfolk. 

Valgemner
Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges med tanke på hvilke planer du har for videre studier eller arbeid. Det anbefales å velge emnegrupper på minst 30 studiepoeng fra hvert fagområde. Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner.

Undervisningsopplegg

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om utvalgte religioner.
  • er fortrolig med religionsvitenskapens sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger.
  • har bred kunnskap om religionsvitenskapens historie og egenart.


Ferdigheter
Kandidaten

  • kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på relevante problemstillinger.
  • kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og sosiale sammenhenger.


Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan formidle religionsvitenskapelig kunnskap både muntlig og skriftlig.
  • kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger.

Karrieremuligheter

I et stadig mer flerkulturelt samfunn blir kompetansen dette studiet gir både attraktiv og nyttig. Religionskunnskap er etterspurt i skolen og mange religionsvitere blir lærere. Andre får utnyttet kompetansen sin i internasjonalt arbeid, for eksempel i bistands- og hjelpeorganisasjoner. Religionsvitere er også å finne i en rekke offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Andre igjen får jobb i kulturnæringssektoren, for eksempel innen media, bibliotek og museum.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Religionsvitenskap har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 4. semester (vår) med eventuell forlengelse i 5. semester (høst).

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I RELIGIONSVITENSKAP

Alle utdanninger innen