Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

186910

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn. Derfor er kunnskap om religioner ofte vesentlig for å kunne kommunisere godt på tvers av kulturer. Årsstudiet i religionsvitenskap gir grunnleggende kunnskap om religioner på ulike steder i verden både historisk og i samtiden, for eksempel i Norge, Sápmi, Midt-Østen, Øst-Asia og Latin-Amerika.

Gjennom studiet får du tilegnet deg de viktigste redskapene for å kunne analysere og forstå ulike religioner og deres samspill med andre deler av samfunnet. Religion er kultur, og du kan forstå aspekter ved religion ved å forstå aspekter ved kultur.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er temaer som inkluderes i flere av emnene. Andre regioner det fokuseres mye på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT har særlig kompetanse på ulike religioner blant urfolk, på nyreligiøsitet og nye religioner, og på ulike former for kristendom.

Undervisningsopplegg

Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold. Ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:


Kunnskaper
Kandidaten

 • tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner
 • være fortrolig med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger
 • ha kunnskap om fagets historie og egenart
   

Ferdigheter
Kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kunne formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
 • kunne arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger 

Karrieremuligheter

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjon eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i Religionsvitenskap

Alle utdanninger innen