Psykologi profesjonsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Hvorfor handler vi slik vi gjør og hva påvirker våre relasjoner til andre? Hvordan forstår vi avvikende atferd og hvordan kan vi hjelpe andre med psykiske utfordringer? Har du lyst å jobbe med mennesker og finne ut hvordan mennesker tenker?  Vil du bli psykolog? Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Studienivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

300

Kostnader

0

Semester

10

Om studiet

Profesjonsstudiet i psykologi gir en bred innføring i psykologi både som akademisk fagfelt og som profesjon. Studentene forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og som stiller krav til kontinuerlig oppdatering av kunnskap. 

Studiet bygger på introduksjonsstudiets generelle innføring i psykologi, historie og metode, og gir grunnleggende kompetanse for et bredt spekter av ulike typer arbeid innen anvendt psykologi, forskning, undervisning og psykologisk utviklingsarbeid.

Studiet integrerer teoretisk undervisning, forskningsarbeid og praksis. I første del av studiet (1.-5. semester) legges det stor vekt på normalpsykologiske prosesser innen basalområdene biologisk, kognitiv, lærings-, personlighets-, sosial-, og utviklingspsykologi. Parallelt undervises det i forskningsmetode og statistikk.

I andre del av studiet (6.-10. semester) er fokuset mer på anvendt og klinisk psykologi, med undervisning i organisasjonspsykologi, helsepsykologi, samt klinisk teori og praksis gjennom et helt studieår. Siste år av studiet består av 6 mnd hovedpraksis og forskningsarbeid som munner ut i en hovedoppgave.

Nedenfor kan du se oppbyggingen av studiet.

Opptakskrav

Årsstudiet i psykologi

Opptaksinformasjon

Årsstudiet i psykologi.

Les mer om rangering av søkere, kvoter, snitt for opptak, etc. HER

Antall studieplasser: 49

Søkere som tas opp på profesjonsstudiet må fremlegge politiattest.

Karrieremuligheter

Karrieremulighetene for nyutdannede psykologer er gode. Behovet for psykologisk kompetanse er økende innen stadig flere felt, og de fremtidige jobbmulighetene er derfor positive. Tradisjonelt har psykologer jobbet innen psykisk helsevern med ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser. Norsk psykologforening nevner utover dette en rekke andre arbeidsfelt man kan jobbe innenfor:
  • Ledelse, eksempelvis innen behandlingsfeltene psykisk helsevern, rus og psykiatri, habilitering og familievern.
  • Sakkyndighetsarbeid, med spesiell vekt på barnefordelingssaker og rettspsykologiske utredninger.
  • Helsepsykologi, eksempelvis forebyggende arbeid innen skole, bedriftshelsetjeneste, eller seksualrådgivning overfor ungdom.
  • Nevropsykologi, med henblikk på kliniske undersøkelser og bruk av psykologiske tester (funksjonsdiagnostikk) for å avdekke kognitive svekkelser og utfall etter hjerneskader eller sykdommer i hjernen.
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi, eksempelvis rådgivning i forhold til arbeidsrelevante temaer og problemer, seleksjons- og rekrutteringsbistand, eller jobb med optimalisering av organisasjonsressurser.
  • Privatpraksis. Det er et økende antall psykologer som starter egen virksomhet, enten som kliniske psykologer eller som konsulenter overfor næringslivet og det offentlige.
  • Forskning, hvor psykologer enten jobber som stipendiater, førsteamanuenser, oppdragsforskere eller professorer. Forskning foregår vanligvis i tilknytning til praksis i institusjon og arbeid med klienter, eller ved frittstående institutter og ved Universitetene. Psykologer har også kommet inn i nyere felt som telemedisin, romforskning, IT/datateknologi (forskning på utstyr/program-person interaksjon), sertifiseringsorganisasjoner (eks. DNV) for psykologiske måleinstrumenter. 

Kvalifikasjon/tittel

CANDIDATUS PSYCHOLOGIAE/CANDIDATA PSYCHOLOGIAE

Tilbys ved:

  • Tromsø

Lignende utdanninger