Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Harstad

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

186162

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Har du et godt prosjekt på blokka, men mangler kunnskapen til å sette det i gang? Å løse oppgaver gjennom prosjekt får stadig større plass både i offentlig og privat sektor. Praktisk prosjektledelse er et deltidsstudium over to år som kan kombineres med jobb.

Organisasjonsformen er et kraftfullt virkemiddel for å skape endring og innovasjon i moderne organisasjoner, dersom prosjektene håndteres på en god måte. Studiet i praktisk prosjektledelse tilbyr studentene et godt fundament for å lede prosjekt. Gjennom opplæring i praktiske verktøy vil du lære en arbeidsmetodikk som gjør prosjekthverdagen din enklere. Du vil også få jobbet med dine kommunikative ferdigheter og utviklet deg selv som leder. I siste modul av studiet vil du være med på å gjennomføre et konkret prosjekt. Studiets hovedfokus er å anvende teoretisk kunnskap som et verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av et prosjekt.

Studiet i praktisk prosjektledelse består av fire emner med eksamen knyttet til hver av dem.

Prosjektstyring (15 stp):

  • En generell innføring i fagfeltet prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å gi en innføring i verktøy for prosjektplanlegging - styring - og oppfølging. Emnet vil også gjøre studentene kjent med styring av økonomien i prosjektarbeid.

Kommunikasjon (15 stp):

  • Gir studentene opplæring i ulike kommunikasjonsstrategier internt i prosjektorganisasjonen, og utad i forhold til sentrale interessenter og media. Emnet vil gi en innføring i blant annet mediehåndtering, presentasjonsteknikker og møteledelse.

Ledelse av prosjekt (15 stp)

  • Setter særlig fokus på prosjektlederrollen. Denne rollen skiller seg fra tradisjonelle lederposisjoner. De har et synlig ansvar for resultatet, men også færre regler og rutiner å støtte seg på enn mange linjeledere har. Mange er uerfarne i lederroller, samtidig som de ikke oppfattes som ledere blant sine kolleger. Emnet gir innføring i virkningsfulle verktøy som kan anvendes for å fylle prosjektlederrollen på en god måte.

Praktisk prosjekt (15 stp):

  • Den avsluttende delen av studiet. Her fordyper studentene seg i felleskap for å løse et praktisk prosjekt. Prosjektoppdragene vil bli definert av høgskolen i samarbeid med aktører i næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Emnet bidrar til egenutvikling og bevisstgjøring sammen med andre prosjektmedarbeidere.

Utfyllende informasjon om innhold og emner finnes i studieplanen.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert, og gjennomføres derav over 4 semester/2 år. Det legges opp til 3 samlinger innen hvert emne. Samlingenes lengde varierer fra to til tre dager. I tillegg til dette kommer arbeidskrav og eksamensavvikling. Det må påregnes å jobbe mellom hver samling med ulike oppgaver.

Den pedagogiske tilnærmingen for studiet er basert på at studentene skal være aktive deltakere i undervisningen. Ulike arbeidsformer tas i bruk, som forelesninger, gruppearbeid, individuell- og gruppeveiledning, plenumsdiskusjoner, studentframlegg, kreativ metodikk, ulike øvelser og skriftlige innleveringer. Studentene skal også gjennomføre en reell produksjon av et prosjekt. Det legges stor vekt på å integrere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring.

Vurderingsformene i studiet omfatter hjemmeeksamen og skoleeksamen. Både intern og ekstern sensor blir benyttet under sensur. En nærmere beskrivelse av vurderingsformene i det enkelte emne finnes i emnebeskrivelsene. Det benyttes bokstavkarakterer med en skala fra A til F, med E som laveste ståkarakter på alle eksamener.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført og bestått studieprogram ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

En student som har fullført 60 studiepoeng i praktisk prosjektledelse har kunnskap om prosjektformens egenart, utvikling og plass i samfunnet. Videre har studenten inngående kunnskap om hvordan ulike prosjektverktøy anvendes for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt., inkludert relevante ledelses og kommunikasjonsteorier og prinsipper og verktøy for teamutvikling og kommunikasjon internt og eksternt. Studenten har i tillegg kjennskap til grunnleggende prinsipper for budsjettering og økonomistyring i et prosjekt og grunnleggende juridiske kunnskaper innenfor avtalerett.

Ferdigheter

En student som har fullført 60 studiepoeng i  praktisk prosjektledelse skal kunne beherske de ulike prosjektverktøyene og anvende disse i ulike kontekster i privat og offentlig sektor. Studenten har i tillegg kompetanse i å lede prosjektgrupper ved bruk av praktiske kommunikasjonstiltak og bruk av kreative prosesser. I tillegg behersker studenten konfliktløsning og ivaretakelse av arbeidsmiljørelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse

En student som har fullført 60 studiepoeng i prosjektledelse skal ha innsikt i relevante faglige og yrkesetiske utfordringer knyttet til styring og ledelse av mennesker i prosjekt. Studenten skal være i stand til å kritisk vurdere prosjektfaglige og etiske problemstillinger og ta beslutninger knyttet til bruk av verktøy og ressurser, herunder ledelse av menneskelige ressurser, for å løse disse. Studenten skal videre kunne anvende prosjektteori i en kombinasjon med praktisk prosjektarbeid.

Karrieremuligheter

Studiet i praktisk prosjektledelse henvender seg til alle som arbeider med eller er interessert i prosjektledelse i næringslivet, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Målgruppen er studenter med ulik bakgrunn og erfaringer fra forskjellige funksjoner, organisasjoner og hierarkiske nivåer. Utdannelsen er utformet for studenter som skal utføre oppdragsprosjekter eller selvstendig utvikle frie prosjekter. Det er tilpasset personer som har erfaring fra prosjektarbeid og trenger å få formalisert eller frisket opp sin kompetanse. Studiet passer også for de som ønsker å bli nærmere kjent med prosjektledelsesformen, og dermed trenger trening og gode verktøy for å kunne bli gode fremtidige prosjektledere.

Kvalifikasjon/tittel

Kandidaten har fullført og bestått følgende utdanning:

Alle utdanninger innen