Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

12. januar 2024.

Om studiet

PhD-studiet i nautiske operasjoner: nasjonal fellesgrad er organisert som en felles grad mellom følgende fire nasjonale institusjoner for høyere utdanning som tilbyr profesjonell maritim utdanning: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Partnerinstitusjonene fokuserer hver på sine spesifikke forskningsområder innen nautisk virksomhet og er ansvarlige for sine respektive faglige deler av PhD-programmet. Språk for undervisning og eksamen er engelsk. For mer informasjon: UiT's PhD programs

Nautiske operasjoner består av to fagområder:

 • Nautiske studier: dette inkluderer navigasjon, manøvrering og transport av flytende fartøy, og tilsvarende operasjoner. PhD-programmet vil fokusere på anvendt forskning for å støtte, forbedre og utvikle disse aktivitetene
 • Det operasjonelle perspektivet: dette inkluderer strategiske, taktiske og operasjonelle aspekter. Strategiske aspekter omfatter for eksempel valg av type og størrelse på en skipsflåte. Taktiske aspekter dreier seg om utforming av individuelle skip og valg av utstyr og personale. De operative aspektene inkluderer planlegging, implementering og evaluering av nautiske operasjoner.

Det tilbys et obligatorisk, maritimt felleskurs som tilbys ved alle de fire institusjonene.

Resten av det faglige innholdet vil være relatert til spesialiseringsområdene ved de fire partnerinstitusjonene:

 • Maritim organisasjonssikkerhetsledelse og brannsikkerhets- og evakueringsforskning ved HVL
 • Maritim drift og sensorteknologi ved UiT
 • Maritime menneskelige faktorer samt maritim logistikk og havnedrift ved USN
 • Maritim design og produktutvikling ved NTNU

PhD-studiet består av:

 • En kurskomponent (30 studiepoeng). Dette er sammensatt av fag på ph.d.-nivå delt inn i en obligatorisk del (15 studiepoeng) og en selvvalgt del (15 studiepoeng). Kjerneområdene i kurskomponenten har to obligatoriske og åtte valgfag basert på den samlede profilen til studiet. Kjerneområdene bygger på sentrale temaer for de maritime relaterte bachelor- og masterstudiene ved de fire institusjonene
 • En forskningskomponent (150 studiepoeng). PhD-avhandlingen dokumenterer et selvstendig forskningsprosjekt eller forsknings- og utviklingsprosjekt som skal oppfylle internasjonale standarder for etiske krav, faglig nivå og metodikk innen nautiske operasjoner. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og være på et nivå som indikerer at den kan publiseres internasjonalt eller på annen måte publiseres i et passende format som en del av forskningsområdets kunnskapsbaserte utvikling

Studiet skal normalt gjennomføres innen tre år etter full jobb, eller innen fire år, hvis ett år er tilegnet undervisnings- og veiledningsarbeid. En annen tidsplan kan avtales ved opptak, men med en studieinnsats på minst 50%.

Undervisningsopplegg

Den oppdaterte kurskatalogen for programmet som inneholder detaljerte beskrivelser av alle valgfag og det obligatoriske HTO-kurset kan lastes ned: her

Opptaksinformasjon

Opptak til PhD-programmet i nautiske operasjoner krever at søkeren har fullført en relevant 120 studiepoeng mastergrad - basert på en bachelorgrad på 180 studiepoeng - med gode resultater, eller en integrert mastergrad på 300 studiepoeng. Det kan gjøres en individuell vurdering av kompetansen til søkere med en mastergrad på under 120 studiepoeng. Annen utdanning som tilsvarer manglende studiepoeng i mastergraden må dokumenteres.

Eksempler på studieretninger som kvalifiserer for opptak inkluderer: maritim ledelse, nautiske studier, yrkes- og organisasjonspsykologi, brann og sikkerhet, meteorologi og oseanografi, marin ingeniørvitenskap.

Normalt kreves et vektet karaktergjennomsnitt for mastergraden B eller bedre som grunnlag for opptak. Kandidaten må normalt også ha karakter B eller bedre på masteroppgaven. Søkere med lavere karakter kan bli tatt opp hvis det kan dokumenteres at kandidaten er spesielt egnet for PhD-utdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført doktorgradsprogram skal kandidaten ha oppnådd følgende overordnede læringsutbytter:

Kunnskap (K1-K5)

Kandidaten:

 • K1 er i kunnskapsfronten for nasjonal og internasjonal forskning på nautiske operasjoner og deres betydning for effektivitet og sikkerhet
 • K2 kan bidra til teori eller teknologiutvikling i nautiske operasjoner og generere ny kunnskap, metoder og / eller praksis relevant for nautiske operasjoner
 • K3 har grundig kunnskap om vitenskapelig teori som er relevant for kandidatens forskningsfelt
 • K4 kan vurdere hensiktsmessigheten av forskjellige forskningsmetoder og metoder for datagenerering og analyse som er relevante for nautiske operasjoner
 • K5 har omfattende kunnskap om maritime interessenter og relasjonene mellom dem

Ferdigheter (F1-F4)

Kandidaten kan:

 • F1 formulere vitenskapelige forskningsproblemer basert på aktuell forskning for å planlegge og utføre forskning på nautiske operasjoner på et internasjonalt nivå
 • F2 forske på nautiske operasjoner for å generere ny kunnskap
 • F3 generere, behandle og analysere empiriske data og presentere forskningsresultater på en måte som kvalifiserer for internasjonalt fagfellevurdert publisering
 • F4 identifisere og analysere behovet for kunnskap, utvikling og endring av teknologi, beslutningsprosesser og operative beslutninger

Generell kompetanse (G1-G5)

Kandidaten kan:

 • G1 identifisere relevante nye etiske utfordringer og problemer i egen forskning samt praktisere forskning med profesjonell integritet
 • G2 formidle forsknings- og utviklingsfunn via nasjonale og internasjonale publikasjoner og konferansepresentasjoner
 • G3 delta i profesjonelle maritime nettverk med andre forskere, både nasjonalt og internasjonalt
 • G4 administrere komplekse tverrfaglige oppdrag og prosjekter
 • G5 bidra til kreativitet og innovasjon innenfor eget forskningsfelt i samarbeid med andre interessenter i den maritime næringen.

Karrieremuligheter

Kandidater vil være kvalifisert for stillinger i den nasjonale og internasjonale maritime næringen. Relevante sektorer er for eksempel:

 • Leverandørindustri til maritim sektor
 • Rederier
 • Regjeringsorganer og offentlige institusjoner med maritim virksomhet
 • Konsultentfirma
 • Høyere maritim profesjonell utdanning
 • Offshore og energiselskaper
 • Havner og landbaserte tjenester for den maritime næringen
 • Opplærings- og utdanningssentre for maritimt personell.

Utveksling

Det nasjonale PhD-programmet i nautiske operasjoner har etablert samarbeidsavtaler med følgende institusjoner: World Maritime University (Sweden), Maritime University of Szczecin (Polen), TU Delft (Nederland) og Liverpool John Moores University (UK).

For mer informasjon (inkludert finansiering av ditt utenlandsopphold), vennligst kontakt din lokale PhD-koordinator. Kontaktinformasjon finner du her

Kvalifikasjon/tittel

PHILOSOPHIAE DOCTOR I NAUTISKE OPERASJONER

Alle utdanninger innen