Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: PREHOS
Poenggrenser 2023:
 • 49.50 (primær)
 • 62.50 (ordinær)
Studieplasser: 23
Søknadskode (SO): 186554

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Vil du ha et krevende og meningsfullt yrke? Ta et studie i paramedisin! En paramedisiner (paramedic) jobber med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjeneste, der riktig førstehjelp kan avgjøre liv eller død. Som student ved UiT, får du teori og realistisk praksis i et høykompetent akuttmedisinsk miljø, slik at du kan gi god behandling ved akutt sykdom og livstruende skader. Yrket krever fysisk og psykisk egnethet, handlekraft og evne til problemløsning. Hvert minutt teller! Er du klar?

Dette spennende studiet vil gi deg kompetansen du trenger for å arbeide som en trygg og tydelig paramedisiner, med høy grad av handlingskompetanse og oppdatert kunnskap. Emnene bygger på hverandre og gir faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av yrkesutøvelsen.

I første studieår vil du få utvikle grunnleggende forståelse og oversikt innen helsevesenets og menneskekroppens oppbygning, regulering og funksjoner. Det settes fokus på de ulike forutsetninger for at alt skal fungere, rent medisinsk så vel som relasjonelt. Felleskurs med andre helsefagstudenter introduserer viktige tema som vitenskapsteori og metode, etikk, helse- og sosialpolitikk og relasjonelle ferdigheter. Kunnskap om det friske og det syke mennesket introduseres gjennom emnene Anatomi og fysiologi og Sykdomslære.

Du vil også tidlig begynne og tilegne deg kompetanse i å avdekke og håndtere vanlige akuttmedisinske tilstander i emnene Akuttmedisin, diagnostikk og intervensjon A. Denne kunnskapen flettes sammen med aktuell legemiddellære i Farmakologi og legemiddelhåndtering og Legemiddelregning.

Avslutningsvis undervises emnet Traumatologi som gir deg kunnskap og ferdigheter om håndtering av skadde pasienter, fra småskader til livstruende tilstander.

Andre studieår starter med Klinisk ambulansepraksis A , hvor studentene får praktisere den grunnleggende kompetansen de har tilegnet seg. Emnet Etikk, kommunikasjon og helserett utfordrer studentene i rolle- og profesjonsforståelse samt utvikler kompetanse som fremmer samhandling med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

I studiets fjerde semester introduseres emner som skal gi studentene økt vurderings- og handlingskompetanse i møte med komplekse og spesielle paramedisinske problemstillinger. Gjennom Psykisk helse, rus og avhengighet får studentene dypere forståelse for psykisk helse, og for problematikk knyttet til rusmidler- og avhengighet. Emnet Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin gjør studentene kjent med kommunehelsetjenesten og gir de erfaring med helhetlige medisinske pasientforløp i legevakt.

I Ambulanseoperativt arbeid lærer studentene innsats knyttet til mer utfordrende og spesielle ambulanseoppdrag. Emnet omhandler blant annet utrykningskjøring, egensikkerhet, innsats ved større hendelser, operativ psykologi og ledelse, PLIVO (pågående livstruende vold) og CBRNe (kjemisk-, biologisk-, radiologisk-, nukleær- eller eksplosiv agens).

Tredje studieår starter med emnet Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon B. Her styrkes viktige paramedisinske ferdigheter som holder liv i pasienter med alvorlig svikt i vitale funksjoner, samt studentene gis dybdekunnskap og ferdigheter spesielt med tanke på og kunne ivareta fødende, eldre og barn. Emnet er faglig forankret i flere somatiske spesialavdelinger blant annet anestesi-, føde- og barneavdeling.

Studentene skal deretter fungere som gradvis mer selvstendige ambulanseutøvere gjennom to ulike praksisløp, henholdsvis i Klinisk ambulansepraksis B og i Paramedisinsk fordypningspraksis. Sistnevnte innbefatter et variert praksisforløp med forankring i legevakt, anestesi og psykisk helse.

Studieåret avsluttes med en bacheloroppgave hvor studentene fordyper seg i aktuelle problemstillinger og viser helhetlig paramedisinsk kompetanse.

Studiet er organisert i 16 ulike emner, veiledede praksisuker og hospiteringspraksis som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Hvert semester omfatter 30 studiepoeng, og et studieår tilsvarer 60 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, observasjonspraksis, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. Store deler av de anbefalte læremidlene er på engelsk.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, individuelle hjemmeoppgaver, praktiske tester både på universitet og i klinikk samt skriftlige oppgaver med og uten muntlig høring.

Arbeidskrav
I tillegg til eksamen settes det obligatorisk arbeidskrav som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre praksisstudier. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår i den enkelte emneplan.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse + PREHOS

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse + PREHOS:

 • Førerkort klasse B, senest innen 1.mars i opptaksåret. Dokumentasjon må lastes opp via søknaden din.
 • Bestått fysisk opptaksprøve, inkludert egenerklæring om svømmedyktighet. Egenerklæringsskjema fylles ut og leveres på fysisk opptaksprøve.

Arbeidet som paramedisiner medfører daglig fysiske utfordringer og krever god helse og fysisk egnethet og styrke. Det er derfor krav til bestått fysisk opptaksprøve (se egen beskrivelse). NB! Søkere har selv ansvar for å melde seg opp til fysisk opptaksprøve!

Link til nettportal for påmelding vil være tilgjengelig her på studiesiden. Mer informasjon om fysiske tester og påmelding vil kommer i løpet av første kvartal.

I studiet er det satt av tid til å erverve kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Søkere er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Det presiseres at en betydelig del av undervisningsmateriellet er engelskspråklig, og studiet krever derfor tilstrekkelige engelskkunnskaper til å bruke engelsk litteratur.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak.

Studiet er adgangsregulert: 25 studieplasser (maksimum)

Poenggrenser for tidligere opptak:
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poenggrenser/poenggrenser-tidligere-ar/

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For paramedisin regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Arbeid innen ambulansetjenester anses som spesielt relevant.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

NB! Vitnemål fra disse fagene må følge med for at det skal kunne regnes et karaktersnitt.

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven §4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

Læringsutbytte

Ved fullført studiet skal kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling til akutt og kronisk, somatisk og psykisk syke, samt selvstendig kunne utvikle egen kompetanse.

Kandidaten har etter fullført studium følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten kan:
-vurdere sentrale akuttmedisinske tilstander og metoder innen paramedisinske emner, samt fagets egenart og plass i samfunnet.
-vurdere relevante medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
-drøfte relevant forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet.
-vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen, samt vise en bred multikulturell forståelse.
-identifisere og ivareta spesielt sårbare pasientgrupper med komplekse helsemessige- og/eller sosiale problemer.
-redegjøre for organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
-holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig paramedisinsk praksis basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
-ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere pasientbehandlingen.
-beherske relevante faglige verktøy, teknikker og prosedyrer, samt vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser.
-samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.
-utøve god kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger, herunder også veilede i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
-utøve faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert paramedisinsk praksis basert på etisk bevissthet, juridisk- og kritisk refleksjon.
-samhandle med andre yrkesutøvere i redningstjenesten og helsevesenet, samt identifisere behov for forebyggende tiltak og bistå inn i undervisning/opplæring/veiledning av kolleger, pasienter og samarbeidspartnere.
-vise evne og vilje til livslang læring og refleksjon over egen faglige utøvelse, og bidra til nytenking, innovasjon og utvikling av kvalitet i helsetjenesten.
-identifisere og reflektere over etiske dilemma og utfordringer i praktisk helsearbeid og i det flerkulturelle samfunnet.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer til å kunne søke autorisasjon som ambulansearbeider. De fleste med denne utdanninga, jobber i ambulansetjenesten, og samarbeider da gjerne tett med politi, brannvesen, sykepleiere og leger.

En bachelorgrad i paramedisin, gir et godt utgangspunkt for å kunne velge ulike karriereveier innen akuttmedisin, både i det offentlige og det private arbeidsmarkedet. Ambulansearbeidere fins også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. Her er noen eksempler på arbeidsplasser for paramedisinere:

- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
- Akuttmottak
-Akuttpsykiatriske institusjoner
-Ambulansetjeneste (bil-, båt- og luftambulanse)
-Forsvaret
-Humanitære organisasjoner
-Legevakt
-Offshore
-Sykehus
-Sprøyterom

Utveksling

Studenter kan på grunnlag av søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I PARAMEDISIN

Alle utdanninger innen