Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Stort sett alle vet hva "Bures" og "Buorre beaivi" betyr, men de færreste vet hvordan man uttaler de særskilte skrifttegnene i samisk. Ønsker du å lære deg mer om det? Virker ikke ordet grammatikk avskrekkende, men heller spennende, så er samisk som fremmedspråk absolutt faget for deg. Nordsamisk er et språk som stadig flere lærer seg. Det er et språk med potensiale i seg og som kan brukes til mangt. Njuike fárrui don ge!

Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk er først og fremst et språkstudium som skal gi deg en god innføring i språkets oppbygging og dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du får øve deg på å uttrykke deg muntlig og skriftlig i et rett, ledig og naturlig samisk. Du får også trening i å forstå innholdet i samiske media, slik at du kan delta aktivt i det samiske språksamfunnet.

Studiet består av 4 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp) hovedsaklig innenfor språk. Studiet starter om høsten og går over to semestre.

Undervisningsopplegg

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet evalueres hver gang det tilbys. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys. Programstyret avgjør hvilke øvrige emner som skal evalueres i programperioden.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er tilpasset studenter som ikke kan samisk fra før. Studiet har rask progresjon og forutsetter derfor stor egeninnsats.

Årsstudiet har oppstart i høstsemesteret. Det er opptak til studiet annethvert år, dvs. høsten 2022, høsten 2024 og så videre.

Søknadsfrist for neste opptak, høsten 2022, er 15. april 2022 via Samordna opptak.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i nordsamisk som fremmedspråk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Du skal:

 • beherske det ortografiske systemet i nordsamisk
 • ha kjennskap til og praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • aktivt beherske et grunnleggende ordforråd
 • beherske grunnleggende språkvitenskaplig terminologi og analyseverktøy, som en trenger for å studere språk på universitetsnivå
 • vite om ulikheter mellom samisk og norsk uttryksmåter
 • ha fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet i nordsamisk
 • kjenne til dialektmangfoldet i nordsamisk
 • ha kunnskap om andre samiske språk
 • ha kunnskap om ordbøker og grammatikker i bokform og digitalt, samt andre tilgjengelige digital ressurser og språklæringsverktøy for nordsamisk
 • kunne sammenligne og kritisk vurdere innholdet i orbøker, grammatikker og andre publikasjoner og ressurser
 • forstå behovet for å bruke språket aktivt muntlig og skriftlig for å beherske og utvikle det

Ferdigheter
Du kan:

 • lese og forstå ulike typer nordsamisk sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • uttrykke deg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema og til en viss grad om fagspesifikke tema, relevante for eget yrke
 • få med deg innholdet i samiske media og delta i meningsutvekslinger om aktuelle saker
 • skrive lengre sammenhengende tekster på samisk, med et variert ordforråd, varierte setningsstrukturer og ulike typer tekstsammenbindinger
 • oversette enkle tekster der en tar hensyn til språkets syntaks og uttrykksmåter
 • presentere de kunnskapene om nordsamisk språk, litteratur og kultur som du har skaffet deg
 • bruke trykte og digitale ressurser og verktøy for samiske språk i egen språklæring og videre arbeid med språket, på en effektiv og hensiktsmessig måte
 • holde deg oppdatert på hvilke trykte og digitale ressurser som er tilgjengelig, for å være selvhjulpen i videre språklæring

Generell kompetanse
Du kan:

 • utføre arbeid der kunnskaper om nordsamisk språk og/eller kultur er relevant
 • bruke samisk i økende grad i egen yrkespraksis
 • delta aktivt i samiske språksamfunn

Karrieremuligheter

Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk kan brukes i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid og reiseliv m.m.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i Samisk som fremmedspråk