Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 186064

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

3. mai 2023.

Om studiet

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, teater, kunst og litteratur og også som vitenskapsspråk. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! En bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå gir mulighet til å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk. Man får også grunnleggende kunnskaper om litteratur som kunstform, og et historisk perspektiv om vår oppfattelse av hva litteratur er. Gode kunnskaper i nordsamisk er derfor verdifullt både for studenten og det samiske samfunnet, og for å oppfylle målsetninga om at samiske språk skal være samfunnsbærende språk.

Vær oppmerksom på at det ikke er opptak for Bachelor i nordsamisk som morsmål høsten 2022. Neste opptak er høsten 2023.

Bachelor i nordsamisk som morsmål kombinerer språk og litteratur i ett studieforløp, der din språklige formidlingsevne skal videreutvikles. Du får mulighet til å bruke samisk i faglige sammenhenger, både muntlig og skriftlig, og utvikle ditt eget språk. Undervisningsspråket og store deler av pensumlitteraturen er på samisk, og du vil i løpet av studiet bli kjent med samisk som vitenskapelig språk og selv utvikle et fagspråk for å analysere både språk og litteratur. Studiet ser på språkets strukturelle side, nemlig hvordan ord og setninger er bygd opp, hvordan du kan beskrive dette faglig, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen i praktisk språkarbeid som oversettelse, utvikling av terminologi, korrekturvirksomhet og i egen skriving. I studiet lærer du også litt om språkteknologi, om samiske dialekter, og om språkets estetiske og samfunnsmessige sider. Du lærer både om eldre og moderne samisk litteratur, og får øvelse i å analysere litterære tekster, og å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold. Dessuten får du kunnskap om annen urfolkslitteratur.
Studieprogresjon:
Studiet varer i tre år og er fordelt på seks semestre. Tre av disse semestrene består av samiske emner, hver på 10 studiepoeng: 4 språkemner og 3 litteraturemner. I tillegg er det ett emne som er felles for språk og litteratur, der du blir kjent med samiske uttrykksformer og språkkunst.

I siste semester skal du skrive en bacheloroppgave på 10 studiepoeng. Du velger selv om du vil skrive innenfor litteratur eller språk. I tillegg til disse emnene kan du velge to semestre med spesialisering innenfor litteratur eller språk, eller ett semester med slik spesialisering og ett semester med fordypning i nordsamisk språk og litteratur. I den faglige fordypningen lærer du mer om praktisk språkarbeid som oversettelse, språkrøkt og laging av nye ord. I tillegg blir du kjent med urfolksmetodologi i litteraturforskningen.

Gjennom hele studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen formidling. Det er arbeidskrav på alle kurs, og du får prøve deg på skriftlig og muntlig formidling, praktisk språkarbeid og skriving av vitenskapelige artikler.

Det er også mulig å studere i utlandet i løpet av andre og tredje studieår. Les mer om dette under "Utveksling".

Studiet tilbys som heltidsstudium ved campus Tromsø, men enkelte emner kan tilbys samlingsbasert. Emner på 2000-nivå gis vanligvis samlingsbasert.

Vær oppmerksom på at dette bachelorstudiet har oppstart hvert annet år, med fellesemner på høsten. Samiskkursene på 1000-nivå starter i vårsemesteret, og fortsetter på høsten. Neste oppstart er høsten 2023

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og øvelser. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Eksamensordninger for hvert emne tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene er det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over en eller to uker, eller semesteroppgave. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Studiet i nordsamisk er tilpasset morsmålsstudenter i samisk, og forutsetter derfor både praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende nordsamisk som førstespråk- eller solide kunnskaper som andrespråk fra den videregående skole, eller bestått semesteremne fra høgskole/universitet.

Forkunnskapskrav for realkompetanse:

  • Nordsamisk fra vgs
  • Norsk fra vgs
  • Engelsk fra vgs
  • 5 år relevant yrkeserfaring

Bachelor i nordsamisk som morsmål har oppstart annenhvert år. Neste oppstart er høsten 2023.

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad i nordsamisk som morsmål har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:


- grunnleggende kunnskap i nordsamisk språkvitenskap, herunder fonologi, morfologi og syntaks
- kunnskap om orddannelse og termarbeid i nordsamisk
- grunnleggende kunnskap om samisk litteraturhistorie og urfolkslitteratur
- kunnskap om det samiske språkets rolle i den samiske kulturen og i samiske samfunn
- kunnskap om det nordsamiske språkområdet og den historiske forbindelsen til det lule- og sørsamiske språkområdet
- en forståelse for hvordan nordsamisk som minoritetsspråk blir påvirket av majoritetsspråkene, og hvordan dette kommer til utrykk både i språk og litteratur
- kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor nordsamisk språkvitenskap og litteraturvitenskap
- evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor forskning omkring samisk språk og litteratur

Ferdigheter:

Du kan:


- anvende språk- og litteraturfaglig kunnskap på praktiske arbeidsoppgaver som oversettelse, termarbeid, språkrøkt og konsulentbistand
- oversette mellom nordsamisk og norsk, og anvende faglig kunnskap til å vurdere sin egen og andres oversettelse
- orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig faglitteratur
- redegjøre for sentrale samiske forfatterskap
- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
- utrykke seg godt skriftlig og muntlig på nordsamisk, og er i stand til å bruke nordsamisk til å formidle den faglige kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet
- reflektere over egen språkbruk og egne språklige valg og justere dette under veiledning
- finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
- skrive en vitenskapelig artikkel
- beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse:

Du kan:


- arbeide i yrker som krever kunnskap i nordsamisk språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskap innenfor ett av områdene
- identifisere relevante faglige og vitenskapelige problemstillinger i nordsamisk språk og litteratur
- formidle sentralt fagstoff innenfor nordsamisk språk og litteratur både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum
- redegjøre for hvilken posisjon samisk språk og litteratur har i det samiske samfunnet og storsamfunnene

Karrieremuligheter

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du arbeide innenfor litteratur- og kulturformidling, ordboksarbeid og språkteknologi, forlag, media, Sametinget og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk m.m.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester. Utveksling i fjerde semester sammenfaller med det semesteret hvor studentene på alle bachelorprogrammene i språk tar fellesemner. Målet med disse emnene er å gi alle språkstudenter en bredere generell bakgrunn innen språk-, litteratur- og kulturvitenskap, samt mer praktiske ferdigheter som for eksempel oversettelse. Ettersom dette tilbudet vil variere fra semester til semester, vil studenter på utveksling i fjerde semester kunne ta et stort utvalg emner innen disse disiplinene under utenlandsoppholdet, og i tillegg ha språklige fordeler med oppholdet.
2000-nivå emnene i femte semester har en mer praktisk tilnærming til språk- og litteraturfaget, med oversetting, termarbeid og urfolksmetodologi. Alle emnene innebærer et minoritets- og urfolksfokus. Studentene på utveksling vil kunne velge mellom språk-, litteratur- og kulturemner med en slik praktisk orientering eller minoritets-/urfolksperspektiv.

UiT har utvekslingsavtale med:

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I NORDSAMISK SOM MORSMÅL