Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Profesjonsstudium
Pris:

0

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
480

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

12. januar 2024.

Om studiet

Er du nysgjerrig? Liker du å utforske, utfordre og tenke nytt? Velg profesjonsstudiet i medisin med Forskerlinje. Bli en del av et eksisterende forskningsmiljø, og lær hvordan du kan bidra til å skape ny kunnskap. Forskerlinjen er inngangsporten til en forskerkarriere og snarveien til en doktorgrad, og gir deg som forskningsinteressert student et solid grunnlag for et videre ph.d.-studium. I løpet av året på forskerlinjen får du arbeide med et forskningsprosjekt som du velger selv. Du får tett oppfølging og veiledning fra våre anerkjente forskningsmiljøer. Underveis videreutvikler du evnen til å tenke kritisk og innovativt, og lærer deg flere måter å bruke utdanningen din på. På grunn av økt antall studieplasser ved Profesjonsstudiet medisin fra og med høsten 2023, er studieplanen under revidering. Studentene må påregne å gjennomføre deler av studiet utenfor Tromsø. Sjette studieår er allerede delvis desentralisert til Bodø og Finnmark og femte studieår inneholder store deler praksis som gjennomføres i primær- og spesialisthelsetjenesten i hele Nord Norge, men på grunn av økt studenttall utredes i tillegg andre desentraliseringsmuligheter også flere steder.

Gjennomført Forskerlinjen i medisin skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Forskerlinjen i medisin består av:

 1. Opplæringsdel (30 stp.)

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig - og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8006 Miljøseminar (1stp.), MED-8005 Forskerlinjeseminar (2 stp.) samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

 1. MED-3910 Prosjektoppgave (90 stp.)

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FLstudenten skal være første- eller andreforfatter.

 1. HMS-opplæring

For studenter som skal utføre forskning i laboratorium er det obligatorisk å gjennomføre relevante HMS-kurs. Studenten skal i samråd med sin(e) veileder(e) komme fram til hvilke kurs som er relevante for den aktuelle student. Kursene skal gi studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til sikkerhetsrutiner slik at forskningsarbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovverk og universitetets reglement.

Studenten har ett forskningsår, der de har undervisningsfri fra sitt ordinære studium. Forskerlinjen går i sommersemestrene og på deltid parallelt med profesjonsstudiet, frem til innlevering av forskningsartikkelen siste semester.

Det anbefales å ta deler av opplæringsdelen i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.

Undervisningsopplegg

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie emner, slik at det vil variere hvor mye selvstudium og forelesninger/seminarer etc. som vil inngå for studenten. For mer informasjon henvises det til studieplanen for ph.d.- programmet i helsevitenskap samt emnebeskrivelsen til MED-8005, MED-8006

MED-3910

Selvstudium og forskning

Veiledning-skriving

Innlevering av artikkel eller manus

Muntlig eksamen

Generelle undervisningsmetoder

Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser el.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.

Opptakskrav

Forskerlinjen i medisin er et tilbud for studenter på profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Forkunnskapskrav er bestått 1. året medisin. Studentene tas opp til forskerlinjen i medisin etter fullført 2. eller 3. året. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. året.

Opptaksinformasjon

Forskerlinjen i medisin er et tilbud for studenter på profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Forkunnskapskrav er bestått 1. året medisin. Studentene tas opp til forskerlinjen i medisin etter fullført 2. eller 3. året. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. året.


Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. oktober hvert studieår.

Søknad
Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning. Legg ved CV og karakterutskrift.

Søknaden sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no.

Opptaksintervju
Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.

Opptakskomiteen består av:

 • faglig leder ved Forskerlinjen
 • representant fra fakultetsadministrasjonen
 • tillitsvalgt
 • tidligere forskerlinjestudent


Opptak til Forskerlinjen
Dersom man blir tilbudt plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud senes ut senest 1. november. Studenten må innen 1. februar bli tilknyttet et veilederteam og forskningsprosjekt. Student skal i samarbeid med sine veiledere utarbeide en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse. Endelig prosjektbeskrivelse og utdanningsplan må være ferdigstilt innen 1. mai. Dersom fristen ikke overholdes, faller tilbudet om endelig opptak ved Forskerlinjen bort.

Tilbud og endelig opptak vil foreligge senest 1. juni.

Læringsutbytte

Gjennomført Forskerlinje i medisin skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt
 • Kan anvende fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder
 • Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet
 • Kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer

Ferdighet

Kandidaten:

 • Kan formulere problemstillinger,planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • Kan gjøre begrunnede valg av relevante design og metoder
 • Kan anvende metodiske verktøy på en selvstendig måte
 • Kan gjennomføre selvstendig datainnsamling og –analyse
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål innenfor sitt prosjekt
 • Kan tolke data og forstå vitenskapelig litteratur
 • Kan utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har en videreutviklet evne til kritisk tenkning, inkludert å kunne kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater/publikasjoner
 • Har oversikt overnasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde
 • Kan formidle egne forskningsprosjekter og forskningsresultat i relevante formidlingskanaler
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap og praksis
 • Kan delta konstruktivt i faglige debatter
 • Kan rapportere alle deler av et forskningsprosjekt etter gjeldende retningslinjer på et nivå som viser god kjennskap om tema og innsikt i aktuell forskning på området

Karrieremuligheter

Forskerlinjen i medisin skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått Forskerlinje i medisin, samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

CANDIDATUS MEDICINAE/CANDIDATA MEDICINAE

Alle utdanninger innen